Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 10. martā – Eiropas Komisija/Polijas Republika

(lieta C-127/17)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – J. Hottiaux un W. Mölls)

Atbildētāja: Polijas Republika

Prasītājas prasījumi:

atzīt, ka, izvirzot transporta uzņēmumiem prasību par īpašas atļaujas iegūšanu noteiktu publisko ceļu lietošanai, Polijas Republika nav izpildījusi Padomes 1996. gada 25. jūlija Direktīvas 96/53/EK, ar kuru paredz noteiktu Kopienā izmantotu transportlīdzekļu maksimālos pieļaujamos gabarītus iekšzemes un starptautiskajos autopārvadājumos, kā arī šo transportlīdzekļu maksimālo pieļaujamo masu starptautiskajos autopārvadājumos 1 , 3. un 7. pantā paredzētos pienākumus saistībā ar šīs direktīvas I pielikuma 3.1. un 3.4. punktu;

piespriest Polijas Republikai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Komisija pārmet Polijas Republikai, ka tādu transportlīdzekļu satiksme, kuri atbilst maksimāli pieļaujamajam ass svaram, kas Direktīvas 96/53/EK I pielikuma 3.1. un 3.4. punktā ir noteikts 10 t (nevelkoša ass) un 11,5 t (velkoša ass), ir ierobežota gandrīz 97 % no Polijas teritorijā esošajiem publiskajiem ceļiem, kas esot pretēji šīs direktīvas 3. pantam. Šis ierobežojums izrietot no šādu divu faktoru kombinācijas:

transportlīdzekļu ar maksimāli pieļaujamo ass svaru līdz 11,5 t satiksme ir atļauta vienīgi uz ceļiem, kas veido daļu no Eiropas transporta tīkla (TEN-T) un dažiem citiem valsts ceļiem (Ustawa o drogach publicznych [Likums par publiskiem ceļiem], 41. panta 2. punkts), un

ir noteikta prasība par īpašas atļaujas iegūšanu, kas dod tiesības pārvietoties pa citiem ceļiem (Ustawa Prawo o ruchu drogowym [Likums par ceļu satiksmi], 64. un nākamie panti).

Komisija vēl pārmet Polijas Republikai, ka tā esot nepareizi interpretējusi Direktīvas 96/53/EK 7. pantu. Polijas Republikas ieskatā šis noteikums dalībvalstij ļauj atkāpties no direktīvas 3. pantā paredzētā vispārīgā principa, ierobežojot tādu transportlīdzekļu satiksmi, kuru velkošās ass svars ir 11,5 t. Lai gan ir tiesa, ka 7. panta otrajā daļā ir norādīti konkrēti tādu vietu piemēri, kurās var likumīgi tikt ierobežota transportlīdzekļu satiksme (pilsētu centros, mazos ciematos vai īpašas nozīmes dabas objektos), šis noteikums attiecoties tikai uz ierobežojumiem attiecībā uz noteiktiem ceļiem vai inženiertehniskiem objektiem noteiktos ceļa posmos. Komisijas ieskatā dalībvalsts nevar pamatoti atsaukties uz iespēju noteikt izņēmumus, lai tie attiektos teju uz 97 % no tās ceļu tīkla.

Turklāt saskaņā ar Likuma par ceļu satiksmi 64. panta 1. punktu 2 , lai varētu pārvietoties pa ceļiem, kas nav daļa no TEN-T, t.i., teju pa 97 % ceļu, kas veido publisko ceļu tīklu, par attiecīgajiem transportlīdzekļiem kompetentajās iestādēs esot jāiesniedz pieteikums un jāsaņem īpaša atļauja, kas radot šādas grūtības:

sarežģītas administratīvas formalitātes, kuru dēļ ir jāsazinās ar dažādām administratīvām iestādēm;

atļaujas derīguma ģeogrāfiskais apgabals ir ierobežots, tādēļ transporta uzņēmumiem par katru maršrutu esot jāpieprasa vairākas atļaujas;

nepieciešamais laiks atļaujas iegūšanai un tās izmaksas.

Visbeidzot, pamatojoties uz iepriekš minētā Likuma par ceļu satiksmi 64. panta 2. punktu, IV kategorijas atļaujas transportlīdzekļu, kuru ass/velkošā ass ir 11,5 t, satiksmei pa valsts ceļiem nevar tikt izmantotas dalītu kravu pārvadāšanai.

Direktīvā 96/53/EK transportlīdzekļu pārvietošanās brīvības jomā neesot pieļauti šāda veida šķēršļi un apgrūtinājumi. Uzņēmumam, kas nepiekrīt šādiem nosacījumiem, varot tikt aizliegts pārvietoties pa ceļiem. Šāds regulējums esot pretrunā Direktīvas 96/53/EK 3. pantam, kurā atbilstoši tajā paredzētajiem nosacījumiem dalībvalstis nedrīkst “noraidīt vai aizliegt” savā teritorijā lietot starptautiskā satiksmē transportlīdzekļus, kas atbilst šīs direktīvas I pielikumā paredzētajam maksimāli pieļaujamam svaram.

____________

1     OV 1996, L 235, 59. lpp.

2 Polijas Republikas Sejma priekšsēdētāja 2012. gada 30. augusta paziņojums saistībā ar likuma Prawo o ruchu drogowym [Likums par ceļu satiksmi] konsolidētās redakcijas izsludināšanu, Dz. U. 2012, poz. 1137.