Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Court of Appeal (Írsko) 9. marca 2017 – David Smith/Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Írsko, Attorney General

(vec C-122/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Court of Appeal

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca v konaní na prvom stupni: David Smith

Žalovaní v konaní na prvom stupni: Patrick Meade, Philip Meade, FBD Insurance plc, Írsko, Attorney General

Prejudiciálne otázky

Ak: –

i)    príslušné ustanovenia vnútroštátneho práva stanovujú vylúčenie povinného poistenia motorových vozidiel, pokiaľ ide o osoby, pre ktoré neboli v mechanicky poháňanom vozidle zabezpečené žiadne upevnené sedadlá;

ii)    príslušná poistná zmluva stanovuje, že krytie sa bude vzťahovať na cestujúcich, ktorí cestujú na upevnenom sedadle, pričom dané poistenie v čase nehody vskutku predstavovalo schválené poistenie na účely príslušného vnútroštátneho práva;

iii)    príslušné vnútroštátne ustanovenia stanovujúce takéto vylúčenie z krytia už boli v skoršom rozhodnutí Súdneho dvora [Farrell/Whitty, (C-356/05, EU:C:2007:229)] vyhlásené za nezlučiteľné s právom Únie a z tohto dôvodu bolo potrebné upustiť od ich uplatňovania, a

iv)    znenie vnútroštátnych ustanovení neumožňuje výklad, ktorý je v súlade s požiadavkami práva Únie,

potom v spore medzi súkromnými osobami a súkromnou poisťovňou, ktorý sa týka nehody motorového vozidla, ku ktorej došlo v roku 1999 a ktorá mala za následok vážnu ujmu na zdraví cestujúceho, ktorý necestoval na upevnenom sedadle, ak vnútroštátny súd, so súhlasom účastníkov konania, pribral súkromnú poisťovňu a štát na stranu žalovaných, je vnútroštátny súd popri neuplatnení príslušných ustanovení vnútroštátneho práva taktiež povinný upustiť od uplatnenia doložky o vylúčení zodpovednosti zakotvenej v zmluve o poistení motorového vozidla alebo inak vylúčiť možnosť poisťovateľa dovolávať sa doložky o vylúčení zodpovednosti, ktorá platila v rozhodnom čase, aby sa poškodená osoba mohla následne domáhať náhrady priamo od poisťovne na základe tejto poistky? Prípadne, predstavoval by takýto výsledok v podstate formu horizontálneho priameho účinku smernice voči súkromnej osobe spôsobom, ktorý právo Únie zakazuje?

____________