Language of document :

Жалба, подадена на 10 март 2017 г. — Република Полша/Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

(Дело C-128/17)

Език на производството: полски

Страни

Жалбоподател: Република Полша (представител: B. Majczyna)

Ответници: Европейски парламент и Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да се отмени Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО1 ,

при условията на евентуалност, Директивата да бъде отменена частично — доколкото с нея се установяват национални задължения за намаляване на емисиите от 2030 г. нататък,

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз да бъдат осъдени да заплатят съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Република Полша сочи следните основания за отмяна на Директивата:

Нарушение на принципа на лоялно сътрудничество (член 4, параграф 3 ДЕС)

Ответните институции провеждат процеса по приемането на обжалваната директива по непрозрачен начин, като допускат дискриминационно третиране на държавите членки и налагат само на някои държави членки допълнителни задължения за намаляване, които не намират основание в критерия за разходоефективност и възприетите допускания във връзка с метода за разпределяне на задълженията. В резултат от това, че преди да се постигне окончателно споразумение с Европейския парламент, на Полша (и на две други държави членки) са наложени нови стойности на намаляване на емисиите с цел постигане на по-високо общо намаление, Полша остава фактически изключена от преговорите по окончателния формат на националните задължения за намаляване на емисиите от 2030 г. нататък.

Освен това ответните институции лишават Полша от възможността ефективно да провери отнасящите се до Полша данни, въз основа на които са определени националните задължения за намаляване на емисиите от 2030 г. нататък, и по този начин нарушават правото на Полша да бъде взето становището ѝ.

2.    Нарушение на принципите на откритост и прозрачност (член 15 ДФЕС) и непълнота на мотивите (член 296 ДФЕС)

Република Полша поддържа, че не са достъпни или публикувани основните допускания, въз основа на които са определени националните задължения за намаляване на емисиите от 2030 г. нататък. Няма информация по въпроса за прогнозните допускания относно технологичната структура на отделните сектори, допускания, на които съответно се основават и прогнозите за емисиите през 2030 г. Липсата на тази информация на свой ред създава невъзможност да се провери точността на възприетите прогнози за емисиите за 2030 г. Освен това не е известно въз основа на каква формула общата здравна цел, свързана с понижаването на смъртността в Съюза, е преобразувана в задължение за намаляване на емисиите за целия Съюз и за отделните държави членки.

Следователно съображенията на приелите Директивата институции във връзка с упоменатите задължения за намаляване не са ясно и еднозначно изложени.

3.    Нарушение на задълженията за извършване на надлежен анализ на отражението на обжалваната директива върху отделните държави членки и представяне на достатъчна оценка на въздействието ѝ

Република Полша поддържа, че като се има предвид очакваното широко отражение на задълженията за намаляване на емисиите от 2030 г. нататък върху икономиката и обществото в държавите членки, изготвената от Комисията оценка на въздействието не е достатъчна.

В оценката на въздействието се констатира връзката между постигането на целите на Директивата и структурните промени, които следва да доведат до понижаване на дела на въглищата като гориво в енергийния и комунално-битовия сектор. Въпреки това оценката на въздействието не съдържа конкретен анализ на въпроса дали изпълнението на задълженията няма да се отрази значително на избора на държавата членка между различни енергийни източници и на общата структура на енергийното ѝ снабдяване. Това има съществено значение, тъй като констатирането на значително отражение би означавало, че законодателят на Съюза е бил длъжен да приеме обжалваната директива на друго правно основание, а именно на основание член 192, параграф 2 ДФЕС, а не на основание член 192, параграф 1 ДФЕС.

4.    Нарушение на принципа на пропорционалност (член 5, параграф 4 ДЕС)

Ответните институции не вземат предвид високата социално-икономическа цена на изпълнението на задълженията за намаляване на емисиите на отделните замърсители в Полша в периода след 2030 г. Поради това изпълнението от страна на Полша на задълженията за намаляване от 2030 г. нататък може да доведе до тежки, отрицателни социално-икономически последици. Разходите за изпълнението на тези задължения може да се окажат несъразмерни на очакваните резултати.

Определянето в Директивата на дотолкова тежки национални задължения за намаляване на емисиите от 2030 г. нататък не е очевидно необходимо за постигането на целите на Директивата.

5.    Нарушение на принципа на равенство на държавите членки (член 4, параграф 2 ДЕС) и на принципа на устойчиво развитие (член 191, параграф 3, четвърто тире ДФЕС във връзка с член 191, параграф 2 ДФЕС)

Наложените на отделните държави членки задължения за намаляване на емисиите в периода от 2030 г. нататък не са съобразени с разликите в икономическата обстановка и в технологичните и социалните условия в държавите членки, в това число размера на нужните инвестиции, в отделните региони на Съюза. При определянето на задълженията за намаляване е приложен унифициран метод, несъобразен с различната реална икономическа и социална обстановка в отделните държави членки.

Освен това, като определят националните задължения за намаляване на емисиите за отделните държави членки от 2030 г. нататък, ответните институции видимо не вземат надлежно предвид навлизането през границите на значителни количества замърсители от районите, намиращи се в непосредствено съседство със Съюза, но само с някои от неговите държави членки, което може да доведе до дискриминационно третиране на държавите членки, които граничат с трети страни, в сравнение с държавите, които не са засегнати от проблема с навлизането на замърсители от места извън Съюза.

____________

1 ОВ L 344, стр. 1.