Language of document :

Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 9 oktober 2014 (begäran om förhandsavgörande från Tribunalul Sibiu - Rumänien) – Elena Petru mot Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

(Mål C-268/13)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Social trygghet – Förordning (EEG) nr 1408/71– Artikel 22.2 andra stycket – Sjukförsäkring – Sjukhusvård i en annan medlemsstat – Avslag på ansökan om förhandstillstånd – Brist på läkemedel och grundläggande sjukvårdsmaterial)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Tribunalul Sibiu

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Elena Petru

Motpart: Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Sibiu, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

Domslut

Artikel 22.2 andra stycket i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 av den 14 juni 1971 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i dess ändrade och uppdaterade lydelse enligt rådets förordning (EG) nr 118/97 av den 2 december 1996, i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 592/2008 av den 17 juni 2008, ska tolkas så, att det tillstånd som krävs enligt punkt 1 c i i samma artikel måste ges när det är på grund av brist på läkemedel och grundläggande sjukvårdsmaterial som aktuell sjukhusvård inte kan ges i tid i den sjukförsäkrade personens bosättningsmedlemsstat. Denna omöjlighet ska bedömas med hänsyn till samtliga sjukhus i medlemsstaten som är lämpade att tillhandahålla vården i fråga och med hänsyn till den tidsrymd inom vilken vården kan erhållas i tid.

____________

(1 ) EUT C 207, 20.7.2013.