Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Amsterdam (Nederländerna) den 28 september 2017 – Openbaar Ministerie mot Samet Ardic

(Mål C-571/17)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Amsterdam

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Openbaar Ministerie

Svarande: Samet Ardic

Tolkningsfrågan

Om den eftersökta personen vid en förhandling som han var närvarande vid har förklarats skyldig och dömts till ett villkorligt frihetsstraff, är det senare förfarande i vilket domstolen i den eftersökta personens frånvaro beslutar att återkalla denna villkorlighet, på grund av att den eftersökta personen inte har följt de uppställda villkoren och undandragit sig övervakning, en ”förhandling som ledde till beslutet” i den mening som avses i artikel 4a i rambeslut 2002/584/RIF1 ?

____________

1 Rådets rambeslut 2002/584/RIF av den 13 juni 2002 om en europeisk arresteringsorder och överlämnande mellan medlemsstaterna - Uttalanden från vissa medlemsstater vid antagandet av rambeslutet (EGT L 190, s. 1).