Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Raad van State (Nederländerna) (Nederländerna) den 4 oktober 2017 – Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie mot H.

(Mål C-582/17)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Raad van State

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Motpart: H.

Tolkningsfråga

Ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 604/20131 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som är ansvarig för att pröva en ansökan om internationellt skydd som en tredjelandsmedborgare eller en statslös person har lämnat in i någon medlemsstat (EUT L 180, 2013, s. 31, och rättelse i EUT L 49, 2017, s. 50) tolkas så på så sätt att endast den medlemsstat där ansökan om internationellt skydd först lämnades in ska genomföra förfarandet för att fastställa ansvarig medlemsstat, med följden att en utlänning endast i den medlemsstaten har rätt att enligt artikel 27 i den förordningen vid domstol angripa en felaktig tillämpning av ett av ansvarskriterierna i kapitel III, däribland artikel 9?

____________

1 EUT L 180, 2013, s. 31 (nedan kallad Dublinförordningen).