Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hoge Raad der Nederlanden (Nizozemska) 27. septembra 2017 – Staatssecretaris van Financiën/L. W. Geelen

(Zadeva C-568/17)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Hoge Raad der Nederlanden

Stranki v postopku v glavni stvari

Vložnik kasacijske pritožbe: Staatssecretaris van Financiën

Nasprotna stranka v postopku s kasacijsko pritožbo: L. W. Geelen

Vprašanja za predhodno odločanje

1.a.    Ali je treba člen 9(2)(c), prva alinea, Šeste direktive1 oziroma člen 52(a) Direktive o DDV 20062 (v različici, veljavni do 1. januarja 2010) razlagati tako, da vključujeta tudi odplačno dajanje na voljo interaktivnih erotičnih predstav prek spletne kamere v živo?

1.b.    Če je odgovor na vprašanje 1.a pritrdilen, ali je tedaj del stavka „kraj, kjer so storitve dejansko opravljene“ v členu 9(2)(c) Šeste direktive oziroma na začetku člena 52 Direktive o DDV 2006 treba razlagati tako, da je odločilen kraj, kjer modeli nastopajo pred spletno kamero, ali tako, da je odločilen kraj, kjer si obiskovalci ogledajo predstavo, ali pa pride v poštev še kak drug kraj?

2.    Ali je treba člen 9(2)(e), dvanajsta alinea, Šeste direktive oziroma člen 56(1)(k) Direktive o DDV 2006 (v različici, veljavni do 1. januarja 2010) v povezavi s členom 11 Uredbe o DDV 20053 razlagati tako, da je mogoče odplačno dajanje na voljo interaktivnih erotičnih predstav prek spletne kamere v živo šteti za „elektronsko opravljano storitev“?

3.    Kako je treba določiti kraj opravljanja storitve, če je treba pritrditi tako vprašanju 1.a kakor tudi vprašanju 2 in če določitev kraja, kjer je storitev opravljena, na podlagi zadevnih določb direktive vodi do različnih sklepov?

____________

1 Šesta direktiva Sveta z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih - Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 9, zvezek 1, str. 23).

2 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).

3 Uredba Sveta (ES) št. 1777/2005 z dne 17. oktobra 2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 77/388/EGS o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2005, L 288, str. 1).