Language of document :

A Supremo Tribunal Administrativo (Portugália) által 2017. szeptember 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Associação Peço a Palavra és társai kontra Conselho de Ministros

(C-563/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: portugál

A kérdést előterjesztő bíróság

Supremo Tribunal Administrativo

Az alapeljárás felei

Felperesek: Associação Peço a Palavra, João Carlos Constantino Pereira Osório, Maria Clara Marques Pires Sarmento Franco, Sofia da Silva Santos Arauz és Maria João Galhardas Fitas

Alperes: Conselho de Ministros

A többi fél az eljárásban: PARPÚBLICA – Participações Públicas, SGPS, SA és TAP, SGPS,SA

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Ellentétes-e az uniós joggal és különösen az EUMSZ 49. cikkel és az EUMSZ 54. cikkel, valamint az azokban foglalt elvekkel, hogy egy légifuvarozási tevékenységet végző állami tőketársaság tőkéjének közvetett reprivatizációjára irányuló eljárással összefüggésben az ezen eljárást szabályozó dokumentumokban a potenciális befektetők részesedésszerzési ajánlatainak és az odaítélés tárgyát képező ajánlatoknak a kiválasztási kritériumaként azt a követelményt írták elő, hogy az említett társaság székhelyét és tényleges ügyvezetési központját abban a tagállamban kell fenntartani, amelyben ezt a társaságot megalapították?

Ellentétes-e az uniós joggal és különösen az EUMSZ 56. cikkel és az EUMSZ 57. cikkel, valamint az azokban foglalt elvekkel és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, az arányosságnak és a szükségességnek az elvével az, hogy az említett társaság tőkéjének közvetett reprivatizációjára irányuló eljárással összefüggésben az ezen eljárásra vonatkozó dokumentumokban a potenciális befektetők részesedésszerzési ajánlatainak és az odaítélés tárgyát képező ajánlatok kiválasztási kritériumaként azt a követelményt írták elő, hogy a szerző intézménynek közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeket kell teljesítenie?

Ellentétes-e az uniós joggal és különösen az EUMSZ 56. cikkel és az EUMSZ 57. cikkel, valamint az azokban foglalt elvekkel és a hátrányos megkülönböztetés tilalmának, az arányosságnak és a szükségességnek az elvével az, hogy az említett társaság tőkéjének közvetett reprivatizációjára irányuló eljárással összefüggésben az ezen eljárásra vonatkozó dokumentumokban a potenciális befektetők részesedésszerzési ajánlatainak és az odaítélés tárgyát képező ajánlatoknak a kiválasztási kritériumaként azt a követelményt írták elő, hogy a szerző intézmény köteles a meglévő nemzeti műveleti központot (hub) fenntartani és fejleszteni?

Az említett társaság által végzett tevékenységre, valamint arra tekintettel, hogy e társaság tőkéjének átruházása reprivatizációs eljárás tárgyát képezi, úgy kell-e tekinteni, hogy az ilyen tevékenység a 2006/123/EK irányelvben1 foglaltak hatálya alá tartozó belső piaci szolgáltatásnak minősül, amennyiben fennáll az ezen irányelv 2. cikke (2) bekezdésének d) pontjában előírt, közlekedés területén nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos kivétel? Ebben az esetben is az említett irányelv hatálya alá tartozik az eljárás?

A negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetén, ellentétes-e az említett irányelv 16. és 17. cikkében foglaltakkal az, hogy az említett társaság tőkéjének közvetett reprivatizációjára irányuló eljárással összefüggésben az ezen eljárásra vonatkozó dokumentumokban a potenciális befektetők részesedésszerzési ajánlatainak és az odaítélés tárgyát képező ajánlatok kiválasztási kritériumaként azt a követelményt írták elő, hogy a szerző intézménynek közszolgáltatásokkal kapcsolatos kötelezettségeket kell teljesítenie?

A negyedik kérdésre adott igenlő válasz esetén ellentétes-e az említett irányelv 16. és 17. cikkében foglaltakkal az, hogy az említett társaság tőkéjének közvetett reprivatizációjára irányuló eljárással összefüggésben az ezen eljárásra vonatkozó dokumentumokban a potenciális befektetők részesedésszerzési ajánlatainak és az odaítélés tárgyát képező ajánlatoknak a kiválasztási kritériumaként azt a követelményt írták elő, hogy a szerző intézmény köteles a meglévő nemzeti műveleti központot (hub) fenntartani és fejleszteni?

____________

1 A belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2006 L 376., 36. o.)