Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Arbeits- und Sozialgericht Wien (Rakousko) dne 3. října 2017 – BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse v. Gradbeništvo Korana d.o.o.

(Věc C-579/17)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Arbeits- und Sozialgericht Wien

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: BUAK Bauarbeiter-Urlaubs- u. Abfertigungskasse

Žalovaná: Gradbeništvo Korana d.o.o.

Předběžná otázka

Je třeba článek 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech1 vykládat tak, že řízení, jejichž předmětem je uplatňování nároků Bauarbeiter-Urlaubs- und Abfertigungskasse (BUAK) na příplatky proti zaměstnavatelům z důvodu vyslání zaměstnanců bez obvyklého pracoviště v Rakousku k výkonu práce nebo v rámci přenechání pracovníků do Rakouska nebo proti zaměstnavatelům se sídlem mimo Rakousko z důvodu zaměstnávání zaměstnanců s obvyklým pracovištěm v Rakousku, jsou „občanskými a obchodními věcmi“, ve kterých se citované nařízení použije, i když se nároky BUAK na příplatky sice vztahují na soukromoprávní pracovní poměry a slouží k pokrytí soukromoprávních, z pracovních poměrů se zaměstnavateli vycházejících nároků zaměstnanců na dovolenou a náhradu mzdy za dobu dovolené, avšak

-    jak výše nároků zaměstnanců na náhradu mzdy za dobu dovolené vůči BUAK, tak i výše nároků BUAK na příplatky vůči zaměstnavatelům není stanovena smlouvou ani kolektivní smlouvou, ale vyhláškou spolkového ministra,

-    příplatky, které jsou zaměstnavatelé povinni zaplatit BUAK, slouží vedle úhrady nákladů na náhradu mzdy za dobu dovolené vyplácené zaměstnancům i na úhradu administrativních nákladů BUAK a

-    BUAK má v souvislosti s vymáháním a uplatňováním svých nároků na takové příplatky ze zákona rozsáhlejší pravomoci než soukromá osoba, když

-    zaměstnavatelé jsou povinni pod sankcí peněžité pokuty podávat případová, jakož i měsíčně se opakující běžná hlášení na BUAK s použitím způsobů komunikace zřízených ze strany BUAK, poskytnout součinnost a strpět kontrolní opatření BUAK, umožnit nahlédnout do mzdových, obchodních a jiných podkladů a poskytovat informace BUAK a

-    BUAK má v případě porušení ohlašovacích povinností ze strany zaměstnavatelů právo vypočíst příplatky dlužné zaměstnavateli na základě vlastního šetření, přičemž v tomto případě existuje nárok BUAK na příplatky nezávisle na skutečných poměrech vyslání resp. zaměstnání ve výši vypočtené BUAK?

____________

1     Úř. věst. 2012, L 351, s. 1.