Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Rechtbank Midden-Nederland (Nederlandene) den 5. oktober 2015 – Stichting Brein mod Jack Frederik Wullems, som også driver virksomhed under navnet Filmspeler

(Sag C-527/15)

Processprog: nederlandsk

Den forelæggende ret

Rechtbank Midden-Nederland

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Stichting Brein

Sagsøgt: Jack Frederik Wullems, som også driver virksomhed under navnet Filmspeler

Præjudicielle spørgsmål

Skal ophavsretsdirektivets 1 artikel 3, stk. 1, i fortolkes således, at der er tale om »en overføring til almenheden« i denne bestemmelses forstand, når en person sælger et produkt (medieafspiller), hvori denne person har installeret add-ons, der indeholder hyperlinks til netsteder, på hvilke ophavsretligt beskyttede værker såsom film, serier og liveudsendelser er gjort direkte tilgængelige uden rettighedshaverens samtykke?

Gør det herved nogen forskel

– hvis de ophavsretligt beskyttede værker i det hele endnu ikke tidligere eller udelukkende via et abonnement har været offentliggjort på internettet med rettighedshaverens samtykke?

– hvis de add-ons, som indeholder hyperlinks til netsteder, hvor ophavsretligt beskyttede værker er gjort direkte tilgængelige uden rettighedshaverens samtykke, er frit tilgængelige og også af brugerne selv kan installeres i medieafspilleren?

– hvis de netsteder og således de ophavsretligt beskyttede værker herpå, som – uden rettighedshaverens samtykke – er gjort tilgængelige, også kan afspilles af almenheden uden medieafspilleren?

Skal artikel 5 i ophavsretsdirektivet (direktiv 2001/29/EF) fortolkes således, at der ikke er tale om »lovlig brug« som omhandlet i denne artikels stk. 1, litra b), såfremt en slutbruger ved streaming fremstiller en midlertidig reproduktion af et ophavsretligt beskyttet værk fra et netsted tilhørende tredjemand, hvor dette ophavsretligt beskyttede værk tilbydes uden rettighedshaverens eller rettighedshavernes samtykke?

Såfremt spørgsmål 1) besvares benægtende, er det da i strid med »tretrinsprøvelsen« som omhandlet i artikel 5, stk. 5, i ophavsretsdirektivet (direktiv 2001/29/EF), såfremt en slutbruger ved streaming fremstiller en midlertidig reproduktion af et ophavsretligt beskyttet værk fra et netsted, hvor det ophavsretligt beskyttede værk tilbydes uden rettighedshaverens eller rettighedshavernes samtykke?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/29/EF af 22.5.2001 om harmonisering af visse aspekter af ophavsret og beslægtede rettigheder i informationssamfundet (EFT L 167, s. 10).