Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Rechtbank Midden-Nederland (Holandsko) 5. októbra 2015 – Stichting Brein/Jack Frederik Wullems, pôsobiaci aj pod menom Filmspeler

(vec C-527/15)

Jazyk konania: holandčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Rechtbank Midden-Nederland

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Stichting Brein

Žalovaný: Jack Frederik Wullems, pôsobiaci aj pod menom „Filmspeler“

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 3 ods. 1 smernice o autorskom práve1 vykladať tak, že o „verejný prenos“ v zmysle tohto ustanovenia ide vtedy, keď osoba predáva výrobok (prehrávač médií), v ktorom uvedená osoba nainštalovala doplnky obsahujúce hypertextové odkazy na internetové stránky, na ktorých boli bez súhlasu nositeľov práv priamo sprístupnené diela chránené autorským právom, ako sú filmy, seriály a živé vysielania?

Je v rámci odpovede na prvú otázku podstatné,

–    či diela chránené autorským právom neboli predtým ešte vôbec zverejnené na internete alebo boli zverejnené výhradne prostredníctvom predplatného so súhlasom nositeľov práv?

–    či doplnky obsahujúce hypertextové odkazy na internetové stránky, na ktorých boli priamo sprístupnené diela chránené autorským právom bez súhlasu nositeľov práv, sú voľne prístupné a v prehrávači médií ich môžu nainštalovať aj sami používatelia?

–    či k internetovým stránkam, a teda dielam chráneným autorským právom, ktoré sú na nich sprístupnené – bez súhlasu nositeľov práv –, môže mať verejnosť prístup aj bez prehrávača médií?Má sa článok 5 smernice o autorskom práve (smernica 2001/29/ES) vykladať tak, že nejde o „oprávnené použitie“ v zmysle odseku 1 písm. b) tohto ustanovenia v prípade, keď konečný používateľ pri streamingu diela chráneného autorským právom cez internet z internetovej stránky tretej osoby, na ktorej sa toto dielo chránené autorským právom ponúka bez súhlasu nositeľa, resp. nositeľov práv, vyhotovuje dočasnú rozmnoženinu?V prípade zápornej odpovede na prvú otázku: je skutočnosť, že dôjde k vyhotoveniu dočasnej

rozmnoženiny, ktorú konečný používateľ vyhotoví pri streamingu diela chráneného autorským právom z internetovej stránky, na ktorej sa uvedené dielo chránené autorským právom ponúka bez súhlasu nositeľa, resp. nositeľov práv, nezlučiteľná s tzv. trojstupňovým testom v zmysle článku 5 ods. 5 smernice o autorskom práve (smernica 2001/29/ES)?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých

aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (Ú. v. ES L 167, s. 10; Mim. vyd.: 17/001, s. 230).