Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Rechtbank Midden-Nederland (Nederländerna) den 5 oktober 2015 – Stichting Brein mot Jack Frederik Wullems, som även bedriver verksamhet under namnet Filmspeler

(Mål C-527/15)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Rechtbank Midden-Nederland

Parter i målet vid den nationella domstolen

Kärande: Stichting Brein

Svarande: Jack Frederik Wullems, som även bedriver verksamhet under namnet Filmspeler

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3.1 i upphovsrättsdirektivet1 tolkas så, att det rör sig om en ”överföring till allmänheten” i den mening som avses i den artikeln om någon säljer en produkt (mediespelare) i vilken vederbörande har installerat tilläggsprogram som innehåller hyperlänkar till webbplatser på vilka upphovsrättsligt skyddade verk, såsom filmer, serier och liveutsändningar, görs direkt tillgängliga utan rättsinnehavarnas medgivande?

Gör det därvid skillnad

– om de upphovsrättsligt skyddade verken över huvud taget inte tidigare, eller uteslutande via ett abonnemang och med rättsinnehavarnas medgivande, har offentliggjorts på internet?

– om de tilläggsprogram som innehåller hyperlänkar till webbplatser på vilka upphovsrättsligt skyddade verk görs direkt tillgängliga utan rättsinnehavarnas medgivande är fritt tillgängliga och även kan installeras i mediespelaren av användarna själva?

– om allmänheten även utan mediespelaren kan få åtkomst till webbplatserna och således de upphovsrättsligt skyddade verk som – utan rättsinnehavarnas medgivande – har tillgängliggjorts på dessa platser?

Ska artikel 5 i upphovsrättsdirektivet (direktiv 2001/29/EG) tolkas så, att det inte rör sig om ”laglig användning” i den mening som avses i punkt 1 b [Orig. s. 19] i nämnda artikel om en slutanvändare gör ett tillfälligt mångfaldigande vid strömningen av ett upphovsrättsligt skyddat verk från en webbplats som drivs av en tredje man på vilken detta upphovsrättsligt skyddade verk utbjuds utan rättsinnehavarnas medgivande?

Om fråga 1 ska besvaras nekande, strider i så fall en slutanvändares tillfälliga mångfaldigande vid strömningen av ett upphovsrättsligt skyddat verk från en webbplats på vilken detta upphovsrättsligt skyddade verk utbjuds utan rättsinnehavarnas medgivande mot ”trestegstestet” enligt artikel 5.5 i upphovsrättsdirektivet (direktiv 2001/29/EG)?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, s. 10)