Language of document :

Жалба, подадена на 15 февруари 2012 г. - Cisco Systems и Messagenet/Комисия

(Дело T-79/12)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Cisco Systems, Inc. (San José, Съединени американски щати), Messagenet SpA (Милано, Италия) (представители: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo и K. Jörgens, lawyers)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

Жалбоподателите молят Общия съд:

да отмени Решение C(2011) 7279 окончателен на Комисията от 7 октомври 2011 г. (ОВ C 341, 22.11.2011, стр. 2) да не се противопоставя на концентрацията, за която е постъпило уведомление, между Microsoft Corporation и Skype Sarl и да я обяви за съвместима с общия пазар (дело № COMP/M.6281), поради нарушение на членове 2 и 6 от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (Регламента за сливанията на ЕО) или, при условията на евентуалност, на член 296 ДФЕС,

да осъди ответника да заплати наред с направените от него съдебни разноски и тези на жалбоподателите във връзка с настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат три правни основания.

Първото правно основание е изведено от твърдението, че Европейската комисия е допуснала явна грешка в преценката, като е приела, че това сливане не буди опасения за евентуални антиконкурентни хоризонтални последици на пазарите на обединени комуникации за потребителите. В тази връзка жалбоподателите подчертават, че това сливане води до общ пазарен дял от над 80% в най-тесния възможен пазар, разгледан в решението (услуги за видеоразговори за потребители на Windows базирани персонални компютри). Съчетанието между значителния мрежов ефект, от който се ползва най-широката установена база от потребители, и пълния контрол на придобиващото дружество върху операционната система Windows и други сродни приложения ще засили господстващото положение и ще премахне всички стимули за придобиващото дружество да предложи оперативна съвместимост с конкурентни продукти.

Второто правно основание е изведено от твърдението, че Европейската комисия също е допуснала явна грешка в преценката като е приела, че това сливане безспорно не е породило какъвто и да било антиконкурентен ефект на конгломерат на пазарите на обединени комуникации за предприятията. Във връзка с това жалбоподателите подчертават, че предвид растящата популярност на услугите за обединени комуникации за потребителите, предприятията - клиенти желаят да се свързват със своите клиенти посредством тези инструменти за обединени комуникации за потребителите. Като разширява установената си база от клиенти на обединените комуникации за потребители, придобиващото дружество ще има както повишен капацитет, така и стимули да откаже оперативна съвместимост с конкурентните продукти за комуникации за предприятията. Ефектът на възпрепятстване на достъпа ще бъде подсилен от по-рано съществуващото водещо/господстващо положение, от което вече се ползва това дружество на съседните пазари, какъвто е този на операционните системи и приложните софтуерни продукти за предприятията, например Office и Outlook. Обжалваното решение по-специално не съответства на практиката по приемане на решения на Европейската комисия и на Съда на Европейския съюз във връзка със значението на мрежовия ефект на пазарите на информационни технологии и нуждата да се осигури оперативна съвместимост, за да се запази реалният избор на потребителя, когато е налице такъв мрежов ефект.

Третото правно основание е изведено, при условията на евентуалност, от твърдението, че Европейската комисия не е изпълнила задължението си да посочи достатъчно мотиви за разрешаване на сливането в първата фаза, без да вземе предвид необходимостта страните да поемат ангажименти.

____________

1 - ОВ L 24, 29.1.2004, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 201