Language of document :

Žaloba podaná dne 15. února 2012 - Cisco Systems a Messagenet v. Komise

(Věc T-79/12)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Cisco Systems, Inc. (San José, Spojené státy americké), Messagenet SpA (Milán, Itálie) (zástupci: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo a K. Jörgens, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Návrhová žádání

Žalobkyně navrhuje, aby Tribunál

zrušil rozhodnutí Komise C(2011) 7279 v konečném znění ze dne 7. října 2011 (Úř. věst. C 341, s. 2) nebránit oznámenému spojení mezi Microsoft Corporation a Skype Sarl a o jeho prohlášení za slučitelné se společným trhem (věc č.° COMP/M.6281), z důvodu porušení článků 2 a 6 nařízení Rady (ES) č. 139/2004 (Nařízení ES o spojování), nebo podpůrně z důvodu porušení článku 296 SFEU;

uložil žalované náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Na podporu žaloby předkládají žalobkyně tři žalobní důvody.

První žalobní důvod vycházející ze skutečnosti,

že se Evropská komise dopustila zjevně nesprávného posouzení, když rozhodla, že toto spojení nezpůsobí žádné horizontální protisoutěžní účinky na spotřebitelských trzích sjednocených telekomunikací. V této souvislosti žalobkyně zdůrazňují, že toto spojení vede k součtu podílů na trhu ve výši více než 80% na co nejúžeji vymezeném trhu zkoumaném v tomto rozhodnutí (služby video hovorů spotřebitelům z počítačů PC fungujících v systému Windows). Kombinace účinků silné sítě, které má největší uživatelská základna, jakož i úplná kontrola spojovaného subjektu nad operačním systémem Windows posílí dominantní pozici a vyloučí jakoukoliv snahu nabídnout interoperabilitu konkurenčním výrobkům, kterou by spojovaný subjekt mohl mít;

Druhý žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že

se Evropská Komise rovněž dopustila zjevně nesprávného posouzení, když rozhodla, že toto spojení nepopíratelně nezpůsobilo protisoutěžní konglomerátní účinky na sjednocených trzích telekomunikací pro podnikatele. V tomto ohledu žalobkyně zdůrazňují, že s ohledem na rostoucí popularitu sjednocených služeb spotřebitelských telekomunikací si profesionální zákazníci přejí vstupovat do kontaktu se zákazníky prostřednictvím těchto nástrojů. Tím, že rozšíří svou zavedenou základnu zákazníků, kteří užívají sjednocené spotřebitelské telekomunikace, bude mít spojovaný subjekt zvýšenou kapacitu, jakož i snahu, odmítat interoperabilitu s konkurenčními výrobky telekomunikací pro podnikatele. Vylučovací účinky jsou posíleny již dříve existujícím dominantním postavením, které má tato společnost na sousedních trzích, jako je trh s operačními systémy a programy užívanými podniky, jako je Office a Outlook. Napadené rozhodnutí není koherentní zejména s rozhodovací praxí Evropské komise a Soudního dvora Evropské unie ohledně významu síťových účinků na trzích s informačními technologiemi a nezbytnosti zajistit interoperabilitu s cílem zachování účinné možnosti volby pro spotřebitele, pokud jsou takové síťové účinky ve hře;

Třetí žalobní důvod vycházející ze skutečnosti, že

Evropská komise nedodržela svou povinnost dostatečně odůvodnit povolení spojení podniků v první fázi, aniž vzala v úvahu nezbytnost, aby strany převzaly závazky.

____________

1 - Úř. věst. L 24, s. 1; Zvl. vyd. 08/03, s. 40.