Language of document :

15. veebruaril 2012 esitatud hagi - Cisco System ja Messagenet versus komisjon

(Kohtuasi T-79/12)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hagejad: Cisco System, Inc. (San José, Ameerika Ühendriigid), Messagenet SpA (Milaano, Itaalia) (esindajad: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo ja K. Jörgens)

Kostja: Euroopa Komisjon

Nõuded

tühistada komisjoni 7. oktoobri 2011. aasta otsus C(2011)7279 lõplik (ELT C 341, 22.11.2011, lk 2) loobuda vastuväidete esitamisest Microsoft Corporation ja Skype Sarl teatatud koondumise kohta ning kuulutada koondumine ühisturuga kokkusobivaks (juhtum nr COMP/M.6281), kuna see otsus rikub nõukogu määruse (EÜ) nr 139/2004 (EÜ ühinemismäärus) artikleid 2 ja 6, või teise võimalusena ELTL artiklit 296;

jätta kostja kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja hageja kohtukulud seoses käesoleva hagiga.

Väited ja peamised argumendid

Hagi põhjenduseks esitab hageja kolm väidet.

Esimene väide, et

Euroopa Komisjon tegi ilmse hindamisvea, kui ta järeldas, et koondumine ei tõstata mingeid konkurentsivastaseid horisontaalseid probleeme tarbijale suunatud ühendatud sidelahenduste turul. Sellega seoses rõhutavad hagejad, et koondumine viib rohkem kui 80% ühendatud turuosadeni kitsaimal võimalikul turul, mida otsuses uuriti (tarbijale suunatud videokõne teenused Windows'il põhineval personaalarvutil). Suurimast paigaldatud kasutajabaasist tulenev tugeva võrgustiku mõju koostoimes koonduva ettevõtte täieliku kontrolliga Windows'i operatsioonisüsteemide ja muude külgnevate rakenduste üle tugevdab turgu valitsevat positsiooni ja kõrvaldab igasugused stiimulid, mis koonduval üksusel võiks olla, et pakkuda ristkasutatavust konkureerivate toodetega;

Teine väide, et

Euroopa Komisjon tegi ilmse hindamisvea, kui ta järeldas, et koondumine kahtlemata ei tekitanud mingit konkurentsivastast konglomeraatmõju ettevõtetele suunatud ühendatud sidelahenduste turul. Sellega seoses rõhutavad hagejad, et võttes arvesse tarbijatele suunatud ühendatud sidelahenduste teenuste kasvavat populaarsust, soovivad ärikliendid ühendada kliente, kasutades selleks tarbijale suunatud ühendatud sidelahenduste pakutavaid vahendeid. Laiendades oma tarbijale suunatud ühendatud sidelahenduste kasutajate väljakujunenud kliendibaasi, saab koondub ettevõte nii suurenenud võimekuse kui stiimuli, et eitada ristkasutatavust konkureeriva ettevõtte sidetoodetega. Turulepääsu piiravat mõju tugevdab ka eelnev turgu juhtiv/valitsev seisund, mida see ettevõte on juba nautinud külgnevatel turgudel nagu operatsioonisüsteemide ja äritarkvaratoodete (näiteks Office ja Outlook) turul. Täpsemalt, vaidlustatud otsus ei ole kooskõlas Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Kohtu otsustuspraktikaga, seoses võrgustike mõju tähtsusega IT turgudel ja vajadusega tagada ristkasutusvõime, et tarbijatele jääks tegelik valikuvõimalus, kui niisune võrgustike mõju esineb;

Kolmas väide, et

Euroopa Komisjon ei täitnud oma kohust piisavalt põhjendada koondumise aktsepteerimist esimeses etapis, ilma et ta oleks seda arvesse võtnud, et osapoolte panused olid vajalikud.

____________

1 - EÜT L 24, 21.1.2004, lk 1.