Language of document :

Žaloba podaná 15. februára 2012 - Cisco Systems a Messagenet/Komisia

(vec T-79/12)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Cisco Systems, Inc. (San José, Spojené štáty americké), Messagenet SpA (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo a K. Jörgens, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Komisie K(2011) 7279 v konečnom znení zo 7. októbra 2011 (Ú. v. EÚ C 341, 22.11.2011, s. 2) o nevznesení námietky voči oznámenej koncentrácii medzi spoločnosťou Microsoft Corporation a podnikom Skype Sarl a o vyhlásení koncentrácie za zlučiteľnú so spoločným trhom (vec COMP/M.6281), pretože boli porušené články 2 a 6 nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. januára 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách), alebo subsidiárne bol porušený článok 296 ZFEÚ,

rozhodol, že žalovaná znáša svoje vlastné trovy konania a zaviazal ju na náhradu trov konania žalobcov.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú tri žalobné dôvody.

Prvý žalobný dôvod sa zakladá na tom,

-    že Európska komisia sa dopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď rozhodla, že koncentrácia nespôsobí horizontálne narušenie hospodárskej súťaže na spoločnom trhu súkromných telekomunikačných služieb. V tejto súvislosti žalobcovia tvrdia, že táto koncentrácia povedie k spojenému podielu na trhu viac ako 80 % v jeho najšpecifickejšej z častí skúmaných v danom rozhodnutí (služba videohovorov medzi užívateľmi používajúcimi osobné počítače so systémom Windows). Kombinácia jednak veľmi rozsiahlej užívateľskej základne, ktorú má spoločnosť ponúkajúca najrozšírenejší základný systém, a úplná kontrola tejto spoločnosti nad operačným systémom Windows a s ním súvisiacimi aplikáciami, a jednak jej úplnej kontroly podniku, ktorý sa s ňou zlučuje, posilnia jej dominantné postavenie a zároveň povedú k zániku akéhokoľvek záujmu podniku, ktorý sa s ňou zlučuje, poskytovať interoperabilitu s konkurenčnými produktmi.

Druhý žalobný dôvod sa zakladá na tom,

-    že Európska komisia sa dopustila aj zjavne nesprávneho posúdenia, keď rozhodla, že táto fúzia nepochybne nespôsobila narušenie hospodárskej súťaže na spoločnom trhu súkromných telekomunikačných služieb. V tejto súvislosti žalobcovia zdôrazňujú, že vzhľadom na rastúcu popularitu jednotných súkromných telekomunikačných služieb sa profesionálni zákazníci týchto služieb snažia spojiť so svojimi zákazníkmi prostredníctvom nástrojov súkromných telekomunikačných služieb. Nástupnícka spoločnosť dokáže rozšírením svojej užívateľskej základne o zákazníkov využívajúcich súkromné telekomunikačné služby odmietať interoperabilitu s konkurenčnými produktmi súkromnej telekomunikácie a bude k tomu aj náchylnejšia. Účinky bránenia prístupu budú posilnené tým, že daná spoločnosť už má postavenie lídra alebo dominantné postavenie na priľahlých trhoch, napr. s operačnými systémami alebo podnikovým aplikačným softvérom, t. j. Office a Outlook. Napadnuté rozhodnutie nie je predovšetkým koherentné s rozhodovacou praxou Európskej komisie a Súdneho dvora Európskej únie vzhľadom na významný vplyv, aký majú užívateľské základne na trhy v oblasti informačných technológii, a potrebou zabezpečovať interoperabilitu, aby sa pre spotrebiteľa zachovala skutočná možnosť výberu, keď ide o takéto účinky užívateľských základní.

Tretí žalobný dôvod sa zakladá na tom,

-    že Európska komisia porušila povinnosť odôvodnenia, keď neuviedla dostatočné dôvody na povolenie koncentrácie už v prvom štádiu a nepovažovala za nevyhnutné, aby účastníci prijali akékoľvek záväzky.

____________

1 - Ú. v. EÚ L 24, 29.1.2004, s. 1; Mim. vyd. 08/003, s. 40.