Language of document :

Talan väckt den 15 februari 2012 - Cisco Systems och Messagenet mot kommissionen

(Mål T-79/12)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Cisco Systems, Inc. (San José, Förenta staterna) och Messagenet SpA (Milano, Italien) (ombud: advokaterna L. Ortiz Blanco, J. Buendía Sierra, A. Lamadrid de Pablo och K. Jörgens)

Svarande: Europeiska kommissionen

Yrkanden

Sökandena yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut K(2011) 7279 slutlig av den 7 oktober 2011 i ärende COMP/M.6281 (EUT C 341, 22.11.2011, s. 2) att inte motsätta sig den anmälda företagskoncentrationen mellan Microsoft Corporations och Skype Sarl och förklara den förenlig med den inre marknaden, mot bakgrund av att beslutet innebär en överträdelse av artiklarna 2 och 6 i rådets förordning (EG) nr 139/2004 ("EG:s koncentrationsförordning") eller, alternativt, av artikel 296 FEUF, och

förplikta svaranden att bära både sina egna rättegångskostnader och dem som sökandena kommer att ådra sig i detta förfarande.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sin talan åberopar sökandena tre grunder.

Första grunden: Sökandena gör i första hand gällande att Europeiska kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den fastslog att koncentrationen inte innebar några horisontella konkurrensbegränsningar att invända mot, på marknaden för samordnad kommunikation mellan konsumenter. I detta hänseende understryker sökandena att koncentrationen leder till en sammanlagd marknadsandel om över 80 procent på den snävast möjliga marknaden som undersöktes i beslutet (tjänster för videosamtal för konsumenter med datorer med Windows som operativsystem). Kombinationen av de kraftfulla nätverkseffekter som följer av den största befintliga användarplattformen och det förvärvande företagets fullständiga kontroll över Windows operativsystem och tillhörande applikationer kommer att förstärka den dominerande ställningen och undanröja alla incitament för företaget som förvärvas att erbjuda interoperabilitet med konkurrerande produkter.

Andra grunden: Sökandena gör vidare gällande att Europeiska kommissionen gjorde en uppenbart oriktig bedömning när den fann att koncentrationen utan tvivel inte ledde till konkurrensbegränsande konglomeratverkningar på marknaden för samordnad kommunikation mellan företag. Häremot framhåller sökandena att den ökande populariteten för tjänster för samordnad kommunikation mellan konsumenter medför att företagens kunder vill kunna komma i kontakt med kunder med den teknik som används för samordnad kommunikation mellan konsumenter. Genom att utöka antalet användare av samordnad kommunikation mellan konsumenter kommer det förvärvande företaget att få både ökade möjligheter och incitament att hindra interoperabilitet med kommunikationsprodukter från konkurrerande företag. Den utestängande verkan kommer att förstärkas av att företaget redan har en ledande/dominerande ställning på närliggande marknader, såsom avseende operativsystem och mjukvaruapplikationer för företag, t.ex. Office och Outlook. Framför allt är det angripna beslutet oförenligt med den praxis som etablerats av Europeiska kommissionens och Europeiska unionens domstol, beträffande vikten av nätverkseffekter på it-marknader och behovet av att säkra interoperabilitet för att trygga konsumenternas valfrihet, när sådana nätverkseffekter gör sig gällande.

Tredje grunden: Sökandena gör i andra hand gällande att Europeiska kommission åsidosatte sin skyldighet att ange en tillräcklig motivering som grund för att tillåta koncentrationen i den första etappen, utan att anse att åtaganden från parterna var nödvändiga.

____________

1 - EUT L 24, s. 1.