Language of document : ECLI:EU:T:2013:635

Věc T‑79/12

Cisco Systems, Inc.

a

Messagenet SpA

v.

Evropská komise

„Hospodářská soutěž – Spojování podniků – Evropský trh internetových komunikačních služeb – Rozhodnutí, kterým se prohlašuje spojení podniků za slučitelné s vnitřním trhem – Zjevně nesprávné posouzení – Povinnost uvést odůvodnění“

Shrnutí rozsudku Tribunálu (čtvrtého senátu) ze dne 11. prosince 2013

1.      Žaloba na neplatnost – Fyzické nebo právnické osoby – Akty týkající se jich bezprostředně a osobně – Rozhodnutí, kterým se konstatuje slučitelnost spojení podniků s vnitřním trhem – Žaloba podaná konkurenčním podnikem, který působí na trhu blízkém ovládanému trhu a který se aktivně účastnil správního řízení – Přípustnost

(Článek 263 čtvrtý pododstavec SFEU)

2.      Žaloba na neplatnost – Právní zájem na podání žaloby – Potřeba vzniklého a trvajícího zájmu – Žaloba směřující ke zrušení rozhodnutí Komise, kterým se prohlašuje spojení podniků za slučitelné s vnitřním trhem – Žaloba podaná podnikem soutěžícím se stranami transakce – Přípustnost

(Článek 263 SFEU)

3.      Spojování podniků – Přezkum Komisí – Přijetí rozhodnutí, kterým se konstatuje slučitelnost spojení podniků s vnitřním trhem bez zahájení druhé fáze – Podmínka – Neexistence rozumných pochybností – Hospodářské posouzení – Prostor pro uvážení – Soudní přezkum – Rozsah

(Nařízení Rady č. 139/2004, články 2, 6 a 8)

4.      Spojování podniků – Posouzení slučitelnosti s vnitřním trhem – Vznik nebo posílení dominantního postavení významně narušujícího účinnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu – Rozsah škodlivých účinků spojení podniků na přístup na trh – Důkazní břemeno, které nese účastník řízení, jenž zpochybňuje rozhodnutí o slučitelnosti spojení podniků

(Nařízení Rady č. 139/2004, článek 2; sdělení Komise 2004/C 31/03, body 8 a 22)

5.      Spojování podniků – Posouzení slučitelnosti s vnitřním trhem – Vznik nebo posílení dominantního postavení významně narušujícího účinnou hospodářskou soutěž na vnitřním trhu – Vymezení trhů – Hodnoty – Vysoký podíl na trhu – Okolnosti způsobilé oslabit důkazní hodnotu

(Nařízení Rady č. 139/2004, článek 2; sdělení Komise 2004/C 31/03, bod 17)

6.      Akty orgánů – Odůvodnění – Povinnost – Dosah – Rozhodnutí k provedení pravidel v oblasti spojování podniků – Rozhodnutí povolující spojení podniků

(Článek 296 SFEU; nařízení Rady č. 139/2004)

7.      Spojování podniků – Posouzení slučitelnosti s vnitřním trhem – Spojení konglomerátního typu – Kritéria – Významná překážka hospodářské soutěži coby přímý a okamžitý důsledek spojení podniků – Spojení podniků poskytujících služby a dodávajících programy pro internetovou komunikaci – Schopnost uzamknout trh zajištěním přednostní interoperability mezi jednotlivými programy

(Nařízení Rady č. 139/2004, článek 2; sdělení Komise 2008/C 265/07, body 11, 92 a 93)

1.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 33, 34, 38–40)

2.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 35–37)

3.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 45–50)

4.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 59–63, 79–83, 88–93)

5.      V oblasti posuzování slučitelnosti spojení podniků s vnitřním trhem mohou být 50 % a vyšší podíly na trhu pádným důkazem dominantního postavení, byl-li trh, ke kterému se tyto podíly vztahují, předem vymezen.

Podíly na trhu a velmi vysoký stupeň koncentrace na úzkém trhu však nevypovídají o tržní síle umožňující novému subjektu významným způsobem bránit účinné hospodářské soutěži na vnitřním trhu, vykazují-li tyto podíly významné kolísání a nestabilitu. Vysoké podíly na trhu navíc nejsou nutně ukazatelem dominantního postavení, a tudíž trvalé újmy hospodářské soutěži, týkají-li se rychle se rozvíjejícího nového odvětví, které se vyznačuje krátkými inovačními cykly a ve kterém velké podíly na trhu mohou být pomíjivé. Zejména v případě odvětví internetových komunikačních služeb a programů se význam vysoké koncentrace tržních podílů může snížit v důsledku očekávání významného počtu uživatelů, že dotčené komunikační služby budou interoperabilní a zdarma.

(viz body 65–74)

6.      Viz znění rozhodnutí.

(viz body 108–113)

7.      Ke spojování podniků vytvářejícímu konglomerátní účinky je třeba uvést, že z bodů 11 a 92 pokynů pro posuzování nehorizontálních spojování podle nařízení Rady o kontrole spojování podniků vyplývá, že tento druh spojení podniků nezahrnuje konkurenční podniky, takže je v případě těchto spojení méně pravděpodobné, že budou bránit hospodářské soutěži, než je tomu u horizontálních spojení. Mimoto tato spojení mohou dotyčným stranám umožnit dosáhnout zvýšení efektivnosti.

Spojení podniků vytvářející konglomerátní účinky nicméně mohou vyvolat problémy v oblasti hospodářské soutěže, a to zejména tehdy, když spojení podniků umožní novému subjektu vyvíjet strategii uzamčení trhu. K takovému uzamčení může dojít, jestliže kombinace produktů na souvisejících trzích může vést k tomu, že subjekt vytvořený spojením je schopen a má motivaci pákovým efektem využít svého silného postavení na jednom trhu k vyloučení hospodářské soutěže na jiném trhu. Tento dopad na jiný trh musí být předvídatelný v relativně blízké budoucnosti, aby spojení podniků vyvolávalo problémy v oblasti hospodářské soutěže podle nařízení č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.

Pokud jde o důkaz takových konglomerátních účinků, je obzvláště důležitá kvalita důkazních materiálů předložených Komisí k prokázání omezení hospodářské soutěže. Posouzení spojení konglomerátního typu totiž spočívá v analýze předpokládaného vývoje, v níž zohlednění období rozšířeného do budoucna, a dále pákový efekt nezbytný pro významné narušení účinné hospodářské soutěže znamenají, že řetězení příčin a následků je špatně rozpoznatelné, neurčité a obtížně prokazatelné. Komise může prohlásit spojení podniků za neslučitelné s vnitřním trhem pouze tehdy, je-li významná překážka hospodářské soutěži přímým a okamžitým důsledkem spojení podniků. Taková překážka, která vyplývá z budoucích rozhodnutí subjektu vytvořeného spojením podniků, může být považována za přímý a okamžitý důsledek spojení podniků, pokud je toto budoucí chování možné a hospodářsky racionální v důsledku změny vlastností a struktury trhu způsobené spojením podniků.

Co se týče spojení dvou podniků poskytujících služby a dodávajících programy pro podnikovou a rezidenční internetovou komunikaci, je třeba schopnost nového subjektu uzamknout trh zajištěním přednostní interoperability dotčených programů posuzovat zejména s ohledem na práci na technologické inovaci a na dobu uvádění na trh, které jsou k uzamčení nezbytné. Jestliže účinky uzamčení závisí na celé řadě budoucích a spekulativních faktorů, jsou tyto účinky příliš nejisté na to, aby byly považovány za přímý a okamžitý důsledek spojení podniků. Navíc, i kdyby tyto negativní účinky mohly být považovány za důsledek spojení podniků, bylo by potřebné také prokázat obchodní motivaci nového subjektu vyvíjet strategii uzamčení trhu, existenci tržní síly dostatečné k prosazování této strategie a neschopnost konkurenčních podniků zmařit uzamčení trhu.

(viz body 115–135)