Language of document : ECLI:EU:T:2013:635

Kohtuasi T‑79/12

Cisco Systems, Inc.

ja

Messagenet SpA

versus

Euroopa Komisjon

Konkurents – Koondumised – Interneti-side teenuste Euroopa turud – Otsus, millega koondumine tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks – Ilmsed hindamisvead – Põhjendamiskohustus

Kokkuvõte – Üldkohtu otsus (neljas koda), 11. detsembri 2013

1.      Tühistamishagi – Füüsilised või juriidilised isikud – Neid otseselt ja isiklikult puudutavad aktid – Otsus, millega koondumine tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks – Hagi, mille on esitanud konkureeriv ettevõtja, kes tegutseb peamise turu naaberturul ja kes osales aktiivselt haldusmenetluses – Vastuvõetavus

(ELTL artikli 263 neljas lõik)

2.      Tühistamishagi – Põhjendatud huvi – Tekkinud ja olemasoleva huvi tingimus – Hagi, milles nõutakse komisjoni otsuse, millega koondumine tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks, tühistamist – Hagi, mille on esitanud koondumise pooltega konkureeriv ettevõtja – Vastuvõetavus

(ELTL artikkel 263)

3.      Ettevõtjate koondumised – Komisjonipoolne läbivaatamine – Otsuse, millega koondumine tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks, vastuvõtmine ilma teist etappi algatamata – Tingimus – Tõsiste kahtluste puudumine – Majanduslike asjaolude hindamine – Kaalutlusruum – Kohtulik kontroll – Ulatus

(Nõukogu määrus nr 139/2004, artiklid 2, 6 ja 8)

4.      Ettevõtjate koondumised – Siseturuga kokkusobivuse hindamine – Turgu valitseva seisundi tekitamine või tugevdamine, mis märkimisväärselt takistab tõhusat konkurentsi siseturul – Koondumise kahjuliku mõju ulatumine turule juurdepääsemisele – Tõendamiskoormis, mis lasub poolel, kes vaidlustab koondumise kokkusobivaks tunnistamise otsuse

(Nõukogu määrus nr 139/2004, artikkel 2; komisjoni teatis 2004/C 31/03, punktid 8 ja 22)

5.      Ettevõtjate koondumised – Siseturuga kokkusobivuse hindamine – Turgu valitseva seisundi tekitamine või tugevdamine, mis märkimisväärselt takistab tõhusat konkurentsi siseturul – Turu määratlemine – Näitajad – Suured turuosad – Asjaolud, mis võivad vähendada tõendusjõudu

(Nõukogu määrus nr 139/2004, artikkel 2; komisjoni teatis 2004/C 31/03, punkt 17)

6.      Institutsioonide aktid – Põhjendamine – Kohustus – Ulatus – Otsus ettevõtjate koondumist reguleerivate sätete kohaldamise kohta – Koondumist lubav otsus

(ELTL artikkel 296; nõukogu määrus nr 139/2004)

7.      Ettevõtjate koondumised – Siseturuga kokkusobivuse hindamine – Konglomeraatkoondumine – Kriteeriumid – Konkurentsi märkimisväärne takistamine kui koondumise otsene ja vahetu tagajärg – Koondumine Interneti-side teenuseid ja tarkvara pakkuvate ettevõtjate vahel – Turu sulgemise suutlikkus, mis tagab erinevate tarkvarade eelisega ristkasutatavuse

(Nõukogu määrus nr 139/2004, artikkel 2; komisjoni teatis 2008/C 265/07, punktid 11, 92 ja 93)

1.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 33, 34, 38–40)

2.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 35–37)

3.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 45–50)

4.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 59–63, 79–83, 88–93)

5.      Koondumise siseturuga kokkusobivuse hindamisel võivad 50%‑lised või suuremad turuosad olla tõendiks turgu valitseva seisundi olemasolust, tingimusel et turg, millele need turuosad viitavad, on eelnevalt määratletud.

Turuosad ja koondumise väga kõrge tase kitsal turul ei näita aga turujõudu, mis võimaldaks uuel üksusel tõhusat konkurentsi siseturul märkimisväärselt takistada, kui asjaomased turuosad on väga kõikuvad ja ebastabiilsed. Lisaks ei pruugi suured turuosad tingimata viidata turgu valitsevale seisundile ja seega kestvale kahjule konkurentsile, kui need puudutavad uut sektorit, mis laieneb pidevalt, mida iseloomustavad lühikesed innovatsioonitsüklid ning milles suured turuosad võivad kesta väga lühikest aega. Mis puudutab eelkõige Interneti-side teenuste ja tarkvara sektorit, siis võib turuosade olulist koondumist vähendada asjaolu, et kasutajad ootavad asjaomaste sideteenuste ristkasutatavust ja pakkumist tasuta.

(vt punktid 65–74)

6.      Vt otsuse tekst.

(vt punktid 108–113)

7.      Konglomeraadi mõju tekitavate koondumiste osas tuleneb mitte-horisontaalsete ühinemiste hindamise suuniste vastavalt nõukogu määrusele kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle punktidest 11 ja 92, et seda liiki ühinemised ei puuduta konkureerivaid ettevõtjaid, mistõttu on nende puhul konkurentsiprobleemide tekkimine horisontaalsete ühinemistega võrreldes vähem tõenäoline. Lisaks sellele võivad need lubada asjaomastel pooltel saavutada tõhususe kasvu.

Konglomeraadi mõju tekitavad koondumised võivad siiski teatud asjaoludel konkurentsiprobleeme kaasa tuua; see võib olla nii eelkõige siis, kui koondumine võimaldab uuel üksusel rakendada turu sulgemise strateegiat. Nimelt võib turu sulgemine aset leida siis, kui seotud turgudel müüdavate toodete kombineerimine annab ühinemisel tekkinud üksusele võime ja stiimuli kanda tugev turuseisund ühel turul üle teisele turule, et seal turg konkurentsile sulgeda. See mõju peab olema teisel turul lähitulevikus ettenähtav, selleks et koondumine tekitaks konkurentsiprobleeme määruse nr 139/2004 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate koondumiste üle tähenduses.

Konglomeraadi mõju tõendamise osas on eriti oluline nende tõendite kvaliteet, mis komisjon esitab koondumise siseturuga kokkusobimatuks kuulutamise otsuse vastuvõtmise vajalikkuse tõendamiseks. Nimelt põhineb konglomeraadi tüüpi koondumise hinnang prognoosil, milles tulevikku ulatuva ajavahemiku arvestamine ühelt poolt ja tõhusa konkurentsi märkimisväärse takistamise tuvastamiseks vajalik kangiefekt teiselt poolt tingivad selle, et põhjuse ja tagajärje seosed on raskesti tajutavad, ebakindlad ja raskesti tõendatavad. Komisjon võib koondumise siseturuga kokkusobimatuks kuulutada vaid siis, kui konkurentsi märkimisväärne takistamine on koondumise otsene ja vahetu tagajärg. Sellist takistust, mis tuleneb koondumisel tekkinud üksuse tulevikus tehtavatest otsustest, saab käsitada koondumise otsese ja vahetu tagajärjena juhul, kui tulevikus aset leidva tegevuse muudab võimalikuks ja majanduslikult mõistlikuks turu tunnuste ja struktuuri muutmine koondumisega.

Mis puudutab koondumist kahe ettevõtja vahel, kes pakuvad era- ja äriklientidele Interneti teel sideteenuseid ja –tarkvara, tuleb uue üksuse turu sulgemise suutlikkust, mis tagab vastavate tarkvarade eelisega ristkasutatavuse, hinnata eelkõige tehnilise innovatsiooni alase töö ja turu sulgemiseks vajaliku turustamise kestuse alusel. Kui sulgemise mõju sõltub mitmest tulevikus aset leidvast ja spekulatiivsest tegurist, on see mõju liiga ebakindel, et seda võiks pidada koondumise otseseks ja vahetuks tagajärjeks. Pealegi, juhul kui seda negatiivset mõju võiks isegi pidada koondumise tagajärjeks, tuleks veel tõendada uue üksuse ärilist ajendit turu sulgemise strateegiat järgida, piisava turujõu olemasolu selle strateegia elluviimiseks ning konkureerivate ettevõtjate suutmatust seista turu sulgemisele vastu.

(vt punktid 115–135)