Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2012 - AstraZeneca AB, AstraZeneca plc v. Evropská komise, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Věc C-457/10 P)

"Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Zneužití dominantního postavení - Trh s antiulcerózními léčivými přípravky - Zneužití řízení o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky a postupů pro registraci léčivých přípravků - Klamavá prohlášení - Odnětí povolení pro uvedení na trh - Překážky pro uvedení na trh generických léčivých přípravků a pro paralelní dovozy"

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (zástupci: M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, Barrister a F. Murphy, Solicitor)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier a J. Bourke, zmocněnci), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (zástupce: M. Van Kerckhove, advokát)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (šestého rozšířeného senátu) ze dne 1. července 2010 - AstraZeneca v. Komise (T-321/05), kterým Tribunál částečně zrušil rozhodnutí Komise ze dne 15. června 2005 v řízení podle článku 82 Smlouvy o ES a článku 54 Dohody o EHP (věc COMP/A.37.507/F3 - AstraZeneca), kterým byla navrhovatelkám uložena pokuta ve výši 60 milionů eur za zneužití patentového systému a postupů týkajících se uvádění farmaceutických přípravků na trh s cílem zabránit vstupu konkurenčních generických léčivých přípravků na trh nebo jej zpozdit - Vymezení trhu - Výklad článku 19 nařízení (EHS) č. 1768/92 o zavedení dodatkových ochranných osvědčení pro léčivé přípravky

Výrok

Hlavní a vedlejší kasační opravné prostředky se zamítají.

Společnostem AstraZeneca AB a AstraZeneca plc se ukládá náhrada nákladů řízení o hlavním kasačním opravném prostředku.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) se ukládá náhrada nákladů řízení o jejím vedlejším kasačním opravném prostředku a ponese vlastní náklady řízení o hlavním kasačním opravném prostředku.

Evropská komise ponese vlastní náklady řízení o jejím vedlejším kasačním opravném prostředku.

____________

1 - Úř. věst. C 301, 6.11.2010.