Language of document :

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 6 grudnia 2012 r. - AstraZeneca AB, AstraZeneca plc przeciwko Komisji Europejskiej, przy udziale European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(C-457/10 P)

(Odwołanie - Konkurencja - Nadużycie pozycji dominującej - Rynek leków na chorobę wrzodową - Nadużywanie procedur wydawania dodatkowych świadectw ochronnych dla produktów leczniczych oraz procedur wydawania pozwoleń na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych - Oświadczenia wprowadzające w błąd - Cofnięcie pozwoleń na dopuszczenie do obrotu - Przeszkody w dopuszczaniu do obrotu leków generycznych oraz w imporcie równoległym)

Język postępowania: angielski

Strony

Wnoszące odwołanie: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (przedstawiciele: M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, Barrister i F. Murphy, Solicitor)

Pozostałe strony postępowania: Komisja Europejska (przedstawiciele: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier i J. Bourke, pełnomocnicy), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (przedstawiciel: M. Van Kerckhove, advocaat)

Przedmiot

Odwołanie od wyroku Sądu (szósta izba w składzie powiększonym) z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie T-321/05 AstraZeneca przeciwko Komisji, w którym stwierdził on częściową nieważność decyzji Komisji z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie postępowania na mocy art. 82 WE oraz art. 54 porozumienia EOG (sprawa COMP/A.37.507/F3 - AstraZeneca) nakładającej na wnoszące odwołanie grzywnę w kwocie 60 mln EUR za nadużycie systemu patentów oraz procedur zmierzających do wprowadzania do obrotu produktów leczniczych w celu opóźnienia wprowadzenia do obrotu konkurencyjnych leków generycznych - Definicja rynku - Wykładnia art. 19 rozporządzenia (EWG) nr 1768/92 dotyczącego stworzenia dodatkowego świadectwa ochronnego dla produktów leczniczych

Sentencja

Odwołania główne i wzajemne zostają oddalone.

AstraZeneca AB i AstraZeneca plc zostają obciążone kosztami postępowania związanymi z odwołaniem głównym.

European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) zostaje obciążona kosztami postępowania związanymi z odwołaniem wzajemnym i pokrywa własne koszty związane z odwołaniem głównym.

Komisja pokrywa własne koszty postępowania związane z jej odwołaniem wzajemnym.

____________

1 - Dz.U. C 301 z 6.11.2010.