Language of document :

Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 6. decembra 2012 - AstraZeneca AB, AstraZeneca plc proti Evropski komisiji, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA)

(Zadeva C-457/10 P)

(Pritožba - Konkurenca - Zloraba prevladujočega položaja - Trg zdravil za čir - Zloraba postopkov v zvezi z dodatnimi varstvenimi certifikati za zdravila in postopkov pridobivanja dovoljenj za dajanje zdravil v promet - Zavajajoče navedbe - Umik dovoljenj za dajanje v promet - Ovire za dajanje generičnih zdravil v promet in za vzporedni uvoz)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: AstraZeneca AB, AstraZeneca plc (zastopniki: M. Brealey QC, M. Hoskins QC, D. Jowell, Barrister in F. Murphy, Solicitor)

Drugi stranki v postopku: Evropska komisija (zastopniki: F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier in J. Bourke, zastopniki), European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) (zastopnik: M. Van Kerckhove, odvetnik)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti razširjeni senat) z dne 1. julija 2010 - AstraZeneca proti Komisiji (T-321/05), s katero je Splošno sodišče razglasilo delno ničnost odločbe Komisije z dne 15. junija 2005 v zvezi s postopkom na podlagi člena 82 Pogodbe ES in člena 54 Sporazuma o EGP (zadeva COMP/A.37.507/F3 - AstraZeneca), s katero je bila tožečima strankama naložena globa v višini 60 milijonov EUR, ker sta zlorabili patentni sistem in postopke za dajanje farmacevtskih izdelkov v promet, da bi konkurentom preprečili ali odložili vstop na trg generičnih zdravil - Opredelitev trga - Razlaga člena 19 Uredbe (EGS) št. 1768/92 o uvedbi dodatnega varstvenega certifikata za zdravila

Izrek

1.    Glavna in nasprotni pritožbi se zavrnejo.

2.    Družbama AstraZeneca AB in AstraZeneca plc se naložijo stroški glavne pritožbe.

3.    European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) se naloži plačilo stroškov njene nasprotne pritožbe, nosi pa tudi svoje stroške glavne pritožbe.

4.    Evropska komisija nosi stroške svoje nasprotne pritožbe.

____________

1 - UL C 301, 6.11.2010.