Language of document : ECLI:EU:C:2012:770

Дело C‑457/10 P

AstraZeneca AB
и
AstraZeneca plc

срещу

Европейска комисия

„Обжалване — Конкуренция — Злоупотреба с господстващо положение — Пазар на лекарствените продукти за лечение на язва — Злоупотреба с процедурите, свързани със сертификатите за допълнителна закрила на лекарствените продукти и с процедурите за издаване на разрешения за пускане на лекарствените продукти на пазара — Заблуждаващи изявления — Оттегляне на разрешенията за пускане на пазара — Пречки за пускането на пазара на генеричните лекарствени продукти и за паралелния внос“

Резюме — Решение на Съда (първи състав) от 6 декември 2012 г.

1.        Конкуренция — Господстващо положение — Съответен пазар — Определяне — Критерии — Заместимост на продуктите от гледна точка на търсенето — Пускане на нов продукт — Постепенно нарастване на продажбите на новия продукт, което не означава непременно, че е налице конкурентен натиск от страна на съществуващ продукт

(член 82 ЕО)

2.        Обжалване — Основания — Неправилна преценка на фактите и доказателствата — Недопустимост — Контрол на Съда върху преценката на фактите и доказателствата — Изключване, освен в случай на изопачаване

(член 256, параграф 1 ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда)

3.        Конкуренция — Господстващо положение — Злоупотреба — Понятие — Фармацевтично предприятие

(член 82 ЕО)

4.        Конкуренция — Господстващо положение — Злоупотреба — Заблуждаващи изявления пред властите — Информация, въз основа на която може да се предостави изключително право — Характер на злоупотреба — Критерии за преценка

(член 82 ЕО)

5.        Конкуренция — Господстващо положение — Злоупотреба — Задължения на предприятието с господстващо положение — Фармацевтично предприятие — Конкуренция, основана само на качества — Обхват

(член 82 ЕО)

6.        Обжалване — Основания — Оспорване на тълкуването и прилагането на правото на Съюза в решението на Общия съд чрез преповтаряне на изтъкнатите пред този съд основания и доводи — Допустимост

(член 256, параграф 1, втора алинея ДФЕС; член 58, първа алинея от Статута на Съда; член 112, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Съда)

7.        Конкуренция — Господстващо положение — Злоупотреба — Оттегляне на разрешенията за пускане на пазара на фармацевтични продукти — Оттегляне, в резултат от което производителите на генерични лекарствени продукти не могат да използват съкратената процедура

(член 82 ЕО; член 4, втора алинея, точка 8, буква а), подточка iii) от Директива 65/65 на Съвета)

8.        Обжалване — Компетентност на Съда — Оспорване, по съображения за справедливост, на направената от Общия съд преценка на размера на глоба, наложена на дадено предприятие — Изключване

(член 101 ДФЕС; член 58 от Статута на Съда; член 23 от Регламент № 1/2003 на Съвета)

9.        Конкуренция — Глоби — Размер — Определяне — Критерии — Тежест на нарушението — Злоупотреба с господстващо положение — Фармацевтично предприятие — Представяне пред властите на заблуждаваща информация, въз основа на която може да се предостави изключително право — Оттегляне на разрешенията за пускане на пазара на фармацевтичен продукт

(член 82 ЕО)

10.      Конкуренция — Господстващо положение — Наличие — Притежаване на извънредно високи пазарни дялове — Доказателствен факт, който като цяло е достатъчен

(член 82 ЕО)

11.      Конкуренция — Господстващо положение — Наличие — Улики — Наличие и използване на права на интелектуална собственост

(член 82 ЕО)

1.        Постепенният характер на нарастването на продажбите на новия продукт, който замества съществуващ продукт, не означава непременно, че вторият упражнява значителен конкурентен натиск върху първия. Всъщност дори ако нямаше по-ранен продукт, пак би било възможно продажбите на новия продукт да претърпят като цяло същото постепенно развитие. Следователно не може да се презумира принципно наличие на причинно-следствена връзка между постепенното нарастване на продажбите на новия продукт и евентуален конкурентен натиск на съществуващите продукти върху новия.

(вж. точка 48)

2.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 51)

3.        Понятието „злоупотреба“ е обективно понятие, което се отнася до поведението на предприятие в господстващо положение, което може да повлияе върху структурата на пазара, на който именно поради присъствието на въпросното предприятие степента на конкуренция вече е отслабена, и което със средства, различни от управляващите нормалната конкуренция на стоките или услугите въз основа на престациите на икономическите оператори, води до създаване на пречки за запазването на все още съществуващата на пазара степен на конкуренция или за развитието на тази конкуренция. Затова член 82 ЕО забранява на предприятие в господстващо положение да отстранява конкурент и по този начин да укрепва положението си, като прибягва до средства, различни от средствата на конкуренцията, основана на качествата.

Последователното и целенасочено поведение на дадено фармацевтично предприятие, характеризиращо се с направените силно заблуждаващи изявления пред патентните ведомства и с явна липса на прозрачност, чрез което това предприятие умишлено се опитва да въведе в грешка патентните ведомства и съдебните органи, за да запази възможно най-дълго монопола си на съответния пазар, е чуждо на конкуренцията, основана на качествата.

В това отношение схващането, че щом смята, че според някое правно защитимо тълкуване може да ползва определено право, предприятието в господстващо положение може да си послужи с всички средства, за да си осигури това право, включително да прави силно заблуждаващи изявления, предназначени да въведат в грешка публичните органи, очевидно е в разрез с понятието за конкуренция, основана на качествата, и с особената отговорност на предприятията в такова положение да не нанасят с поведението си вреди на ефективната и ненарушена конкуренция на територията на Съюза.

(вж. точки 74, 75, 93 и 98)

4.        Изявленията, насочени към неправомерно получаване на изключителни права, представляват злоупотреба единствено когато се докаже, че предвид обективния контекст, в който са направени, тези изявления действително могат да накарат публичните органи да предоставят поисканото изключително право.

Макар практиката на предприятието в господстващо положение да не може да се квалифицира като злоупотреба, ако липсват и най-малки антиконкурентни последици на пазара, все пак не се изисква съответните последици да са непременно конкретни, а е достатъчно доказването на потенциални антиконкурентни последици.

(вж. точки 106 и 112)

5.        Изработването от фармацевтично предприятие, включително в господстващо положение, на стратегия за минимизиране на спада в продажбите и за постигане на добри позиции в конкуренцията с генеричните продукти е законосъобразна практика и е в съответствие с нормалната конкуренция, доколкото планираното поведение не се отклонява от практиките, характерни за основаната на качествата конкуренция, от която печелят потребителите.

Всъщност предприятието в господстващо положение носи особена отговорност в това отношение и затова не бива да използва правно установените процедури, за да възпрепятства или затруднява навлизането на конкуренти на пазара, след като липсват обективни основания за това и не са налице съображения за защита на законните интереси на предприятие, участващо в конкуренция, основана на качествата.

Към основаната на качествата конкуренция не спада оттеглянето на разрешенията за пускане на пазара без обективна причина и след изтичането на срока на признатото в правото на Съюза изключително право да се използват резултатите от фармакологичните, токсикологичните и клиничните изпитания с цел да се попречи на въвеждането на генеричните лекарствени продукти и на паралелния внос.

(вж. точки 129, 130 и 134)

6.        Щом жалбоподателят оспорва тълкуването или прилагането на правото на Съюза от страна на Общия съд, разгледаните в първоинстанционното производство правни въпроси могат отново да бъдат обсъдени в хода на производството по обжалване. Всъщност, ако жалбоподателят не може по такъв начин да основе жалбата си пред Съда на вече изложени пред Общия съд доводи, производството по обжалване отчасти би се обезсмислило.

(вж. точка 147)

7.        Обстоятелството, че правната уредба предлага алтернативни, по-скъпи и по-времеемки способи за получаване на разрешение за пускане на пазара на фармацевтични продукти, не променя факта, че поведението на предприятието в господстващо положение съставлява злоупотреба, когато това поведение обективно погледнато има за единствена цел да осуети използването на съкратената процедура, предвидена от законодателя в член 4, трета алинея, точка 8, буква а), подточка iii) от Директива 65/65 относно патентованите лекарствени продукти, и следователно да задържи производителите на генерични продукти възможно най-дълго време извън пазара, както и да увеличи разходите им за преодоляването на пречките пред навлизането на пазара, като по този начин забави упражнявания от тези продукти значителен конкурентен натиск.

(вж. точка 154)

8.        Вж. текста на решението.

(вж. точка 162)

9.        Явно тежки нарушения са злоупотребата с господстващо положение, състояща се в умишлено представяне на заблуждаващи изявления от страна на предприятие с цел то да получи изключителни права, каквито няма основание да получи или има основание да получи само за по-ограничен период, и така да задържи конкурентите си извън пазара, а също и злоупотребата с господстващо положение, състояща се в действия на фармацевтичното предприятие за осигуряване на оттеглянето на разрешенията за пускане на пазара на произвежданите от него лекарствени продукти с цел да се създадат пречки пред навлизането на пазара на генеричните лекарствени продукти и пред паралелния внос.

Предвид явното противоречие на тези практики с основаната на качествата конкуренция новостта на подобни злоупотреби не е основание за изменение на квалификацията им като тежки нарушения, нито за констатиране наличието на смекчаващо обстоятелство и съответно за намаляване на глобата на това основание.

(вж. точки 164 и 166)

10.      Вж. текста на решението.

(вж. точка 176)

11.      Макар самото притежаване на права на интелектуална собственост да не може да се счита за предоставящо господстващо положение, при определени обстоятелства притежаването им може да създаде господстващо положение, по-специално като предостави на предприятието възможността да попречи на съществуването на ефективна конкуренция на пазара. Въпреки това отчитането на правата на интелектуална собственост за целите на установяването на наличието на господстващо положение изобщо не принуждава дружествата, които въвеждат на пазара иновативни продукти, да се въздържат от придобиване на широк набор права на интелектуална собственост или от тяхното използване. Тук е достатъчно да се напомни, че е забранено не господстващото положение, а само злоупотребата с него и че констатацията за господстващо положение сама по себе си не е укор към съответното предприятие.

(вж. точки 186 и 188)