Language of document : ECLI:EU:C:2012:770

Věc C‑457/10 P

AstraZeneca AB

a

AstraZeneca plc

v.

Evropská komise

„Kasační opravný prostředek – Hospodářská soutěž – Zneužití dominantního postavení – Trh s antiulcerózními léčivými přípravky – Zneužití řízení o dodatkovém ochranném osvědčení pro léčivé přípravky a postupů pro registraci léčivých přípravků – Klamavá prohlášení – Odnětí povolení pro uvedení na trh – Překážky pro uvedení na trh generických léčivých přípravků a pro paralelní dovozy“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 6. prosince 2012

1.        Hospodářská soutěž – Dominantní postavení – Dotčený trh – Vymezení – Kritéria – Zastupitelnost výrobků na straně poptávky – Zahájení prodeje nového výrobku – Pozvolný charakter nárůstu prodeje nového výrobku nezbytně neznamená, že stávající výrobek vyvíjel konkurenční tlak

(Článek 82 ES)

2.        Kasační opravný prostředek – Žalobní důvody kasačního opravného prostředku – Nesprávné posouzení skutkového stavu a důkazů – Nepřípustnost – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení

(Článek 256 odst. 1 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec)

3.        Hospodářská soutěž – Dominantní postavení – Zneužití – Pojem – Farmaceutická společnost

(Článek 82 ES)

4.        Hospodářská soutěž – Dominantní postavení – Zneužití – Předkládání klamavých informací orgánům – Informace umožňující přiznání výlučného práva – Zneužívající povaha – Kritéria pro posouzení

(Článek 82 ES)

5.        Hospodářská soutěž – Dominantní postavení – Zneužití – Povinnosti příslušející podniku v dominantním postavení – Farmaceutická společnost – Hospodářská soutěž pouze na základě výkonnosti – Dosah

(Článek 82 ES)

6.        Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Opravný prostředek přebírající důvody a argumenty předložené před Tribunálem a zpochybňující výklad nebo použití unijního práva, které provedl Tribunál – Přípustnost

[Článek 256 odst. 1 druhý pododstavec TFUE; statutu Soudního dvora odst. 58 první pododstavec; jednací řád Soudního dvora čl. 112 odst. 1 písm. c)]

7.        Hospodářská soutěž – Dominantní postavení – Zneužití – Zrušení registrací léčivých přípravků – Zrušení bránící výrobcům generických léčiv, aby využili zkráceného řízení

[Článek 82 ES; směrnice Rady 65/65, čl. 4 druhý pododstavec bod 8 písm. a) iii)]

8.        Kasační opravný prostředek – Pravomoc Soudního dvora – Zpochybnění závěrů Tribunálu o výši pokuty uložené podniku z důvodů spravedlnosti – Vynětí

(Článek 101 SFEU; statut Soudního dvora čl. 58; nařízení Rady č. 1/2003 čl. 23)

9.        Hospodářská soutěž – Pokuty – Výše – Stanovení – Kritéria – Závažnost protiprávního jednání – Zneužití dominantního postavení – Farmaceutický podnik – Předložení orgánům klamavých informací, které umožňují přiznání výlučného práva – Zrušení registrací léčivých přípravků

(Článek 82 ES)

10.      Hospodářská soutěž – Dominantní postavení – Existence – Držení velmi vysokého podílu na trhu – Obecně postačující indicie

(Článek 82 ES)

11.      Hospodářská soutěž – Dominantní postavení – Existence – Indicie – Existence a užívání práv duševního vlastnictví

(Článek 82 ES)

1.        Pozvolný charakter nárůstu prodeje nového výrobku, který nahrazuje stávající výrobek, však nutně neznamená, že stávající výrobek vyvíjel na nový výrobek značný konkurenční tlak. Je totiž možné, že i v případě neexistence dřívějšího přípravku by prodej nového výrobku měl obecně stejný pozvolný vývoj. Nelze tedy předpokládat, že mezi pozvolným charakterem nárůstu prodeje nového výrobku a konkurenčním tlakem stávajících výrobků v zásadě existuje příčinná souvislost.

(viz bod 48)

2.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 51)

3.        Pojem „zneužití“ je pojmem objektivním, který se vztahuje na chování podniku v dominantním postavení, které může ovlivnit strukturu trhu, na němž je právě v důsledku přítomnosti tohoto podniku stupeň hospodářské soutěže již oslabený, a jehož účinkem je to, že za použití prostředků odlišných od těch, které jsou používány při běžné soutěži výrobků nebo služeb na základě plnění hospodářských subjektů, brání zachování stupně hospodářské soutěže, který ještě na trhu existuje, nebo rozvoji této hospodářské soutěže. Z toho vyplývá, že článek 82 ES podniku v dominantním postavení zakazuje vyloučit konkurenta z trhu, a posílit tak své postavení za použití jiných prostředků než těch, které spadají do hospodářské soutěže na základě výkonnosti.

Neměnné a přímočaré jednání farmaceutického podniku, které se vyznačovalo tím, že patentovým úřadům byla předkládána značně klamavá prohlášení, jakož i zjevným nedostatkem transparentnosti, kterým se uvedený podnik úmyslně pokoušel uvést patentové úřady, jakož i soudy v omyl, aby co nejdéle zachoval svůj monopol na dotčeném trhu, je neslučitelné s hospodářskou soutěží na základě výkonnosti.

Teze, že jakmile má podnik v dominantním postavení za to, že si může dle právně obhajitelného výkladu nárokovat určité právo, může k získání tohoto práva použít jakékoliv prostředky a dokonce se uchýlit k velmi klamavým prohlášením s cílem uvést orgány veřejné moci v omyl, je zjevně v rozporu s pojmem hospodářské soutěže na základě výkonnosti a se zvláštní povinností takového podniku nejednat na újmu účinné a nenarušené hospodářské soutěži v rámci Unie.

(viz body 74, 75, 93, 98)

4.        Prohlášení směřující k neoprávněnému získání výlučných práv však zakládají zneužití pouze tehdy, je-li prokázáno, že s ohledem na objektivní kontext, ve kterém byla učiněna, mohou tato prohlášení skutečně vést orgány veřejné moci k přiznání požadovaného výlučného práva.

Ačkoliv jednání podniku v dominantním postavení nelze kvalifikovat jako zneužití, nenastal-li alespoň nepatrný protisoutěžní účinek na trhu, není naproti tomu požadováno, aby byl takový účinek nutně konkrétní, takže stačí prokázat potenciální protisoutěžní účinek.

(viz body 106, 112)

5.        Vypracuje-li farmaceutický podnik, a to i podnik v dominantním postavení, strategii mající za cíl minimalizovat pokles svých prodejů a zajistit, aby dokázal čelit konkurenci ze strany generických přípravků, je takový postup legitimní a je součástí běžné hospodářské soutěže, pokud se zamýšlené jednání neodchýlí od takového jednání, které nevybočuje z rámce hospodářské soutěže na základě výkonnosti, jež prospívá spotřebitelům.

Podnik v dominantním postavení má totiž v uvedeném ohledu zvláštní odpovědnost a nemůže tedy využívat právních postupů tak, že znemožní nebo ztíží vstup soutěžitelů na trh, nejsou-li k tomu dány důvody související s obranou oprávněných zájmů podniku účastnícího se hospodářské soutěže na základě výkonnosti nebo chybí-li k tomu objektivní odůvodnění.

Do hospodářské soutěže na základě výkonnosti nespadá zrušení registrací s cílem bránit zavádění generických přípravků a paralelním dovozům, a to bez objektivního důvodu a po ukončení platnosti výlučného práva uznaného unijním právem využívat výsledky farmakologických a toxikologických zkoušek a klinických hodnocení.

(viz body 129, 130, 134)

6.        Jestliže navrhovatel zpochybňuje výklad nebo použití unijního práva Tribunálem, právní otázky přezkoumané v prvním stupni mohou být v rámci kasačního opravného prostředku znovu projednány. Jestliže by totiž navrhovatel nemohl tímto způsobem založit svůj kasační opravný prostředek na argumentech již použitých před Tribunálem, řízení o kasačním opravném prostředku by bylo zčásti zbaveno svého smyslu.

(viz bod 147)

7.        Okolnost, že právní rámec nabízí alternativní, nákladnější a delší způsoby k získání registrace léčivých přípravků, nezbavuje jednání podniku v dominantním postavení jeho zneužívající povahy, jestliže jediným cílem tohoto jednání je objektivně vzato znemožnit využití zkráceného řízení stanoveného zákonodárcem v čl. 4 třetím pododstavci bodu 8 písm. a) iii) směrnice 65/65 o léčivých přípravcích, a tudíž udržet výrobce generických přípravků co možná nejdéle stranou trhu a zvýšit jejich náklady na překonání překážek při vstupu na trh, což oddaluje značný konkurenční tlak vyvíjený těmito přípravky.

(viz bod 154)

8.        Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 162)

9.        Závažným protiprávním jednáním je zjevně zneužití dominantního postavení spočívající v klamavých prohlášeních záměrně předkládaných podnikem ve snaze získat výlučná práva, na která nemá nárok nebo na která má nárok jen na kratší dobu, a jehož cílem je držet soutěžitele stranou trhu, jakož i zneužití dominantního postavení spočívající ve zrušení registrací léčivých přípravků ze strany farmaceutického podniku, který je vyrábí, je-li cílem tohoto zrušení vytvořit překážky pro vstup generických přípravků na trh a pro paralelní dovozy.

S ohledem na to, že takové praktiky zjevně odporují hospodářské soutěži na základě výkonnosti, nová povaha takových zneužití nemůže zpochybnit jejich kvalifikaci jako závažných protiprávní jednání, ani konstatování existence polehčujících okolností odůvodňujících snížení výše pokuty.

(viz body 164, 166)

10.      Viz znění rozhodnutí.

(viz bod 176)

11.      I když nelze mít za to, že samotné vlastnictví práv duševního vlastnictví vede k dominantnímu postavení, za určitých okolností nicméně může vytvářet takové postavení zejména tím, že podniku poskytuje možnost bránit účinné hospodářské soutěži na trhu. Zohlednění práv duševního vlastnictví pro účely prokázání dominantního postavení však nemá za následek to, že se společnosti, které uvádí na trh inovační výrobky, musí zdržet získávání komplexního portfolia práv duševního vlastnictví nebo prosazování těchto práv. V tomto ohledu stačí připomenout, že zakázáno není takové postavení, ale pouze jeho zneužívání, a že konstatování takového postavení samo o sobě neznamená žádnou výtku vůči dotyčnému podniku.

(viz body 186, 188)