Language of document : ECLI:EU:C:2012:770

Byla C‑457/10 P

AstraZeneca AB
ir

AstraZeneca plc

prieš

Europos Komisiją

„Apeliacinis skundas – Konkurencija – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Vaistų nuo opaligės rinka – Piktnaudžiavimas procedūromis, susijusiomis su medicinos produktų papildomos apsaugos liudijimais ir leidimo pateikti medicinos produktus rinkai procedūromis – Klaidinančios informacijos pateikimas – Leidimų pateikti rinkai išregistravimas – Generinių vaistų pateikimo rinkai ir lygiagretaus importo kliūtys“

Santrauka – 2012 m. gruodžio 6 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas

1.        Konkurencija – Dominuojanti padėtis – Atitinkama rinka – Ribų nustatymas – Kriterijai – Produktų pakeičiamumas paklausos atžvilgiu – Naujo produkto išleidimas – Laipsniškas naujo produkto pardavimo augimas, nebūtinai reiškiantis, kad esamas produktas daro konkurencinį spaudimą

(EB 82 straipsnis)

2.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Klaidingas faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimas – Nepriimtinumas – Teisingumo Teismo atliekama faktinių aplinkybių ir įrodymų vertinimo kontrolė – Netaikymas, išskyrus iškraipymo atvejį

(SESV 256 straipsnio 1 dalis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa)

3.        Konkurencija – Dominuojanti padėtis – Piktnaudžiavimas – Sąvoka – Farmacijos įmonė

(EB 82 straipsnis)

4.        Konkurencija – Dominuojanti padėtis – Piktnaudžiavimas – Klaidinančios informacijos teikimas institucijoms – Išimtinę teisę leidžianti suteikti informacija – Piktnaudžiaujamas pobūdis – Vertinimo kriterijai

(EB 82 straipsnis)

5.        Konkurencija – Dominuojanti padėtis – Piktnaudžiavimas – Dominuojančią padėtį užimančios įmonės pareigos – Farmacijos įmonė – Konkurencija remiantis vien pasiekimais – Apimtis

(EB 82 straipsnis)

6.        Apeliacinis skundas – Pagrindai – Bendrojo Teismo atlikto Sąjungos teisės aiškinimo ar taikymo ginčijimas, pagrįstas šiame teisme pateiktais pagrindais ir argumentais – Priimtinumas

(SESV 256 straipsnio 1 dalies antra pastraipa; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnio pirma pastraipa; Teisingumo Teismo procedūros reglamento 112 straipsnio 1 dalies c punktas)

7.        Konkurencija – Dominuojanti padėtis – Piktnaudžiavimas – Leidimų pateikti rinkai farmacijos produktus išregistravimas – Išregistravimas, kliudantis generinių vaistų gamintojams pasinaudoti supaprastinta procedūra

(EB 82 straipsnis; Tarybos direktyvos 65/65 4 straipsnio antros pastraipos 8 dalies a punkto iii papunktis)

8.        Apeliacinis skundas – Teisingumo Teismo jurisdikcija – Galimybė dėl teisingumo priežasčių kvestionuoti Bendrojo Teismo atliktą įmonei skirtos baudos dydžio vertinimą – Nebuvimas

(SESV 101 straipsnis; Teisingumo Teismo statuto 58 straipsnis; Tarybos reglamento Nr. 1/2003 23 straipsnis)

9.        Konkurencija – Baudos – Dydis – Nustatymas – Kriterijai – Pažeidimo sunkumas – Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi – Farmacijos įmonė – Išimtinę teisę leidžiančios suteikti klaidinančios informacijos teikimas institucijoms – Leidimų pateikti rinkai farmacijos produktus išregistravimas

(EB 82 straipsnis)

10.      Konkurencija – Dominuojanti padėtis – Buvimas – Ypač didelių rinkos dalių turėjimas – Iš esmės pakankami duomenys

(EB 82 straipsnis)

11.      Konkurencija – Dominuojanti padėtis – Buvimas – Požymiai – Intelektinės nuosavybės teisių buvimas ir naudojimasis jomis

(EB 82 straipsnis)

1.        Esamą produktą pakeičiančio naujo produkto laipsniškas pardavimo augimas nebūtinai reiškia, kad esamas produktas darė didelį konkurencinį spaudimą naujajam. Iš tiesų gali būti, kad net nesant ankstesnio produkto naujo produkto pardavimas bendrai kistų tokiu pačiu laipsnišku ritmu. Taigi negalima daryti prielaidos, kad iš principo tarp naujo produkto pardavimo laipsniško augimo ir esamų produktų daromo konkurencinio spaudimo šiam naujam produktui yra priežastinis ryšys.

(žr. 48 punktą)

2.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 51 punktą)

3.        Piktnaudžiavimo sąvoka yra objektyviai apibrėžta sąvoka, apimanti dominuojančią padėtį užimančios įmonės veiksmus, galinčius daryti įtaką rinkos, kurioje būtent dėl atitinkamos įmonės buvimo konkurencija jau yra susilpnėjusi, struktūrai ir dėl to, taikant kitas priemones nei tas, kurios reguliuoja normalios prekių ar paslaugų konkurencijos sąlygas, atsižvelgiant į ūkio subjektų teikiamas paslaugas, kliudoma rinkoje išlaikyti dar esamą konkurenciją arba ją didinti. Iš to matyti, kad EB 82 straipsnis draudžia dominuojančiai įmonei išstumti konkurentus ir taip sustiprinti savo padėtį, pasitelkiant priemones, kurios skiriasi nuo konkurencijos remiantis pasiekimais priemonių.

Nuoseklūs ir kryptingi farmacijos įmonės veiksmai, kai patentų biurams pateikiama ypač klaidinanti informacija ir akivaizdžiai stokojama skaidrumo, nes ši įmonė sąmoningai siekė suklaidinti patentų biurus ir teisminės valdžios institucijas, kad kuo ilgiau išlaikytų monopolį atitinkamoje rinkoje, nesuderinami su konkurencija remiantis pasiekimais.

Šiuo atžvilgiu teiginys, kad kai dominuojančią padėtį užimanti įmonė mano, kad vadovaudamasi teisiškai galimu pagrįsti aiškinimu gali pretenduoti įgyti teisę, tokia įmonė gali naudotis visomis priemonėmis, kad tokia teisė jai būtų suteikta, ir remtis net itin klaidinančia informacija, kuria siekiama suklaidinti viešosios valdžios institucijas, akivaizdžiai prieštarauja konkurencijos remiantis pasiekimais ir ypatingos atsakomybės, kuri tenka tokiai įmonei, savo veiksmais nepažeisti veiksmingos ir neiškreiptos konkurencijos Sąjungoje, sąvokoms.

(žr. 74, 75, 93, 98 punktus)

4.        Informacijos pateikimas turint tikslą neteisėtai įgyti išimtines teises laikytinas piktnaudžiavimu tik tuo atveju, jei įrodoma, kad, atsižvelgiant į objektyvias šios informacijos pateikimo aplinkybes, ji iš tikrųjų gali paskatinti viešosios valdžios institucijas suteikti prašomą išimtinę teisę.

Nors dominuojančią padėt užimančios įmonės veiksmai negali būti laikomi piktnaudžiavimu, kai rinkai nedaromos joks antikonkurencinis poveikis, vis dėlto nereikalaujama, kad toks poveikis būtų konkretus ir pakanka įrodyti galimą antikonkurencinį poveikį.

(žr. 106, 112 punktus)

5.        Tai, kad farmacijos įmonė, nors ir užimanti dominuojančią padėtį, rengia strategiją, kurios tikslas – kuo labiau apriboti jos pardavimo mažėjimą ir nepasiduoti generinių vaistų konkurencijai, yra teisėtas elgesys, laikytinas įprastu konkuravimu, su sąlyga, kad šiuo elgesiu nenukrypstama nuo praktikos, būdingos konkurencijai remiantis pasiekimais, kai vartotojams suteikiama naudos.

Dominuojančią padėtį užimančiai įmonei šiuo atžvilgiu tenka ypatinga atsakomybė, todėl ji negali teisės aktuose nustatytomis procedūromis naudotis taip, kad sukliudytų konkurentams patekti į rinką arba šį patekimą apsunkintų, jeigu tam nėra motyvų, susijusių su remiantis pasiekimais konkuruojančios įmonės teisėtų interesų apsauga, arba objektyvaus pateisinimo.

Konkurencijai remiantis pasiekimais negalima priskirti elgesio, kuris pasireiškia leidimų pateikti rinkai produktą išregistravimu, darant tai be objektyvaus pateisinimo ir pasibaigus pagal Sąjungos teisę pripažįstamai išimtinei teisei naudotis farmakologinių ir toksikologinių bandymų bei klinikinių tyrimų rezultatais, kai tokiu išregistravimu siekiama sukliudyti generinių vaistų pateikimui rinkai ir lygiagrečiam importui.

(žr. 129, 130, 134 punktus)

6.        Jeigu apeliantas ginčija tai, kaip pirmojoje instancijoje Bendrasis Teismas išaiškino ar taikė Sąjungos teisę, toje instancijoje nagrinėti teisės klausimai gali būti iš naujo diskutuojami per apeliacinį procesą. Iš tikrųjų, jeigu apeliantas negalėtų grįsti savo skundo Bendrajame Teisme pateiktais argumentais, apeliacinis procesas netektų dalies prasmės.

(žr. 147 punktą)

7.        Tai, kad pagal teisės aktus suteikiami brangesni ir ilgiau trunkantys alternatyvūs būdai siekiant gauti leidimą pateikti rinkai farmacinius produktus, nepašalina dominuojančią padėtį užimančios įmonės elgesio piktnaudžiaujamojo pobūdžio, jeigu šio elgesio, vertinamo objektyviai, vienintelis tikslas yra padaryti taip, kad Direktyvos 65/65 dėl patentuotų medicinos produktų 4 straipsnio antros pastraipos 8 dalies a punkto iii papunktyje teisės aktų leidėjo numatyta supaprastinta procedūra būtų neįmanoma pasinaudoti ir atitinkamai kuo ilgiau neleisti generinių produktų gamintojams patekti į rinką ir didinti jų patekimo į rinką kliūčių įveikimo išlaidas, taigi pavėlinti šių produktų didelį konkurencinį spaudimą.

(žr. 154 punktą)

8.        Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 162 punktą)

9.        Piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kurį sudaro tyčia įmonės pateikiama klaidinanti informacija siekiant įgyti išimtines teises, kurios jai nepriklauso arba priklauso trumpesnį laikotarpį, ir kuriuo siekiama neįsileisti konkurentų į rinką, ir piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kuris pasireiškia tuo, kad farmacijos įmonė išregistruoja leidimus pateikti rinkai jos gaminamus vaistus, kai tuo siekiama sukliudyti generinių vaistų pateikimui rinkai ir lygiagrečiam importui, yra akivaizdžiai sunkūs pažeidimai.

Atsižvelgiant į tai, kad tokia praktika akivaizdžiai nesuderinama su konkurencija remiantis pasiekimais, tokių piktnaudžiavimo atvejų naujumas nepateisina nei to, kad šių piktnaudžiavimo atvejų kvalifikavimas kaip sunkių pažeidimų būtų pakeistas, nei to, kad būtų konstatuota, jog yra švelninančių aplinkybių ir dėl šių priežasčių baudą reikėtų sumažinti.

(žr. 164, 166 punktus)

10.      Žr. sprendimo tekstą.

(žr. 176 punktą)

11.      Nors vien intelektinės nuosavybės teisių turėjimo negalima laikyti suteikiančiu dominuojančią padėtį, vis dėlto šių teisių turėjimas tam tikromis aplinkybėmis gali lemti tokią padėtį, visų pirma suteikiant įmonei galimybę kliudyti veiksmingai konkurencijai rinkoje. Vis dėlto atsižvelgimas į intelektinės nuosavybės teises siekiant nustatyti dominuojančią padėtį visiškai nereiškia, kad dėl to naujoviškus produktus rinkai pateikiančios įmonės privalo susilaikyti nuo intelektinės nuosavybės teisių viseto įgijimo arba nuo šių teisių įgyvendinimo. Šiuo klausimu užtenka priminti, kad draudžiama ne tokia padėtis, o tik piktnaudžiavimas ja, ir tokios padėties konstatavimas savaime nereiškia jokio kaltinimo atitinkamai įmonei.

(žr. 186, 188 punktus)