Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgerichtshof (Австрия) на 20 юни 2013 г. — Marjan Noorzia

(Дело C-338/13)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Marjan Noorzia

Ответник: Bundesministerin für Inneres

Преюдициални въпроси

Следва ли член 4, параграф 5 от Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството1 да се тълкува в смисъл, че не допуска съществуването на разпоредба, съгласно която съпрузите и регистрираните партньори трябва да са навършили 21 години към датата на подаване на заявлението, за да може да се приеме, че имат право да се съберат с членовете на семейството им?

____________

1 ОВ L 251, стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 164.