Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof (Oostenrijk) op 20 juni 2013 – Marjan Noorzia

(Zaak C-338/13)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Marjan Noorzia

Verwerende partij: Bundesministerin für Inneres

Prejudiciële vraag

„Moet artikel 4, lid 5, van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging1 , aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen een regeling krachtens welke echtgenoten en geregistreerde partners het eenentwintigste levensjaar reeds op het tijdstip van indiening van het verzoek om gezinshereniging moeten hebben vervuld om te kunnen worden aangemerkt als gezinsleden die uit hoofde van gezinshereniging kunnen worden toegelaten?”

____________

1 PB L 251, blz. 12.