Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 20. júna 2013 – Marjan Noorzia

(vec C-338/13)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Marjan Noorzia

Žalovaný: Bundesministerin für Inneres

Prejudiciálna otázka

Má sa článok 4 ods. 5 smernice Rady 2003/86/ES z 22. septembra 2003 o práve na zlúčenie rodiny1 vykladať v tom zmysle, že bráni takej úprave, podľa ktorej musia manželskí a registrovaní partneri dovŕšiť vek 21 rokov už v čase podania žiadosti, aby sa mohli považovať za rodinných príslušníkov, ktorí sú oprávnení pripojiť sa ku garantovi?

____________

1 Ú. v. EÚ L 251, s. 12; Mim. vyd. 19/006, s. 224.