Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichtshof (Österrike) den 20 juni 2013 – Marjan Noorzia

(Mål C-338/13)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Marjan Noorzia

Myndighet som fattat det överklagade beslutet: Bundesministerin für Inneres

Tolkningsfråga

Ska artikel 4.5 i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening (EGT L 251, s. 12) tolkas så, att den utgör hinder för en bestämmelse enligt vilken makar och registrerade partner ska ha uppnått 21 års ålder redan vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan för att anses som familjemedlemmar vilka omfattas av rätten till återförening?