Language of document :

Решение на Съда (втори състав) от 17 юли 2014 г. (преюдициално запитване от Verwaltungsgerichtshof — Австрия) — Marjan Noorzia / Bundesministerin für Inneres

(Дело C-338/13)1

(Преюдициално запитване — Право на събиране на семейството — Директива 2003/86/ЕО — Член 4, параграф 5 — Национална правна уредба, според която се изисква кандидатът за събиране на семейството и съпругът да са навършили 21 години към датата на подаване на заявлението за събиране на семейството — Съответстващо тълкуване)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Marjan Noorzia

Ответник: Bundesministerin für Inneres

Диспозитив

Член 4, параграф 5 от Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството трябва да се тълкува в смисъл, че допуска съществуването на национална правна уредба, съгласно която съпрузите и регистрираните партньори трябва да са навършили 21 години към датата на подаване на заявлението, за да може да се считат за членове на семейството, които имат право на събиране на семейството.

____________

1 ОВ C 233, 10.08.2013 г.