Language of document :

Domstolens dom (Anden Afdeling) af 17. juli 2014 – Marjan Noorzia mod Bundesministerin für Inneres (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgerichtshof – Østrig)

(Sag C-338/13) 1

(Præjudiciel forelæggelse – ret til familiesammenføring – direktiv 2003/86/EF – artikel 4, stk. 5 – national lovgivning, hvorefter referencepersonen og dennes ægtefælle skal være fyldt 21 år på tidspunktet for indgivelse af en ansøgning om familiesammenføring – overensstemmende fortolkning)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Marjan Noorzia

Sagsøgt: Bundesministerin für Inneres

Konklusion

Artikel 4, stk. 5, i Rådets direktiv 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for en national lovgivning, hvorefter ægtefæller og registrerede partnere allerede på tidspunktet for indgivelse af en ansøgning skal være fyldt 21 år for at kunne anses for at være familiemedlemmer, der kan familiesammenføres.

____________

1 EUT C 233 af 10.8.2013.