Language of document :

Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 17 juli 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Verwaltungsgerichtshof - Oostenrijk) – Marjan Noorzia/Bundesministerin für Inneres

(Zaak C-338/13)1

(Prejudiciële verwijzing ‒ Recht op gezinshereniging – Richtlijn 2003/86/EG – Artikel 4, lid 5 – Nationale regeling volgens welke de gezinshereniger en de echtgenoot op het tijdstip van de indiening van het verzoek tot gezinshereniging de leeftijd van 21 jaar moeten hebben bereikt – Richtlijnconforme uitlegging)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Verwaltungsgerichtshof

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Marjan Noorzia

Verwerende partij: Bundesministerin für Inneres

Dictum

Artikel 4, lid 5, van richtlijn 2003/86/EG van de Raad van 22 september 2003 inzake het recht op gezinshereniging moet aldus worden uitgelegd dat het zich niet verzet tegen een nationale regeling volgens welke echtgenoten en geregistreerde partners de leeftijd van 21 jaar reeds op de datum van indiening van het verzoek moeten hebben bereikt om te kunnen worden aangemerkt als gezinsleden die recht hebben op gezinshereniging.

____________

1 PB C 233 van 10.8.2013.