Language of document :

Domstolens dom (andra avdelningen) av den 17 juli 2014 (begäran om förhandsavgörande från Verwaltungsgerichtshof – Österrike) – Marjan Noorzia mot Bundesministerin für Inneres

(Mål C-338/13)(1 )

(Begäran om förhandsavgörande – Rätt till familjeåterförening – Direktiv 2003/86/EG – Artikel 4.5 – Nationell lagstiftning enligt vilken det krävs att referenspersonen och dennes make ska ha uppnått 21 års ålder vid tidpunkten för inlämnandet av ansökan om återförening – Konform tolkning)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgerichtshof

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Marjan Noorzia

Myndighet som fattat det överklagade beslutet: Bundesministerin für Inneres

Domslut

Artikel 4.5 i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening ska tolkas så, att bestämmelsen inte utgör hinder för en nationell lagstiftning enligt vilken makar och registrerade partners ska ha uppnått 21 års ålder redan vid ansökningstillfället för att anses som familjemedlemmar vilka omfattas av rätten till återförening.

____________

(1 ) EUT C 233, 10.8.2013.