Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Kohtuasi C‑338/13

Marjan Noorzia

versus

Bundesministerin für Inneres

(eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgerichtshof)

Eelotsusetaotlus – Perekonnaga taasühinemise õigus – Direktiiv 2003/86/EÜ – Artikli 4 lõige 5 – Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt peavad perekonna taasühinemist taotlev isik ja tema abikaasa olema perekonna taasühinemise taotluse esitamise ajal vähemalt 21‑aastased – Kooskõlaline tõlgendamine

Kokkuvõte – Euroopa Kohtu otsus (teine koda), 17. juuli 2014

Piirikontroll, varjupaik ja sisseränne – Sisserändepoliitika – Perekonnaga taasühinemise õigus – Direktiiv 2003/86 – Pereliige – Siseriiklikud õigusnormid, millega kohaldatakse perekonna taasühinemist taotleva isiku abikaasa või registreeritud kooselu partneri suhtes minimaalse vanusepiiri tingimust, mille kohaselt peavad nad perekonnaga taasühinemise õiguse taotluse esitamise ajal olema saanud 21‑aastaseks – Lubatavus

(Nõukogu direktiiv 2003/86, artikli 4 lõige 5)

Direktiivi 2003/86 perekonna taasühinemise õiguse kohta artikli 4 lõiget 5 tuleb tõlgendada nii, et selle sättega ei ole vastuolus siseriiklik õigusnorm, mille kohaselt peavad abikaasad ja registreeritud kooselu partnerid olema perekonna taasühinemise õigusega pereliikme staatuse saamiseks juba vastava taotluse esitamise ajal vähemalt 21‑aastased.

Vanusepiir, mille liikmesriigid on direktiivi 2003/86 artikli 4 lõike 5 alusel kehtestanud, vastab lõppkokkuvõttes vanusele, mille saabumisel peaks isik asjaomase liikmesriigi seisukohast olema saavutanud piisava küpsuse mitte üksnes sundabielust keeldumiseks, vaid ka otsustamiseks asuda vabatahtlikult teise riiki oma abikaasa juurde elama, et temaga seal pereelu elada ja selle riigi ühiskonda integreeruda.

Meede, mille kohaselt peavad perekonna taasühinemist taotlev isik ja tema abikaasa olema taotluse esitamise ajal ületanud nõutud vanusepiiri, ei takista perekonnaga taasühinemise õiguse kasutamist ega muuda selle õiguse kasutamist ülemäära raskeks.

Lisaks, perekonna taasühinemise taotluse esitamise aja arvessevõtmine, et otsustada, kas vanusepiiri käsitlev tingimus on täidetud, vastab võrdse kohtlemise põhimõttele ja õiguskindluse põhimõttele.

(vt punktid 15–17, 19 ja resolutsioon)