Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Lieta C‑338/13

Marjan Noorzia

pret

Bundesministerin für Inneres

(Verwaltungsgerichtshof lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos – Direktīva 2003/86/EK – 4. panta 5. punkts – Valsts tiesiskais regulējums, kurā ir prasīts, lai apgādnieks un laulātais būtu sasniedzis 21 gada vecumu pieteikuma par ģimenes atkalapvienošanos iesniegšanas brīdī – Atbilstīga interpretācija

Kopsavilkums – Tiesas (otrā palāta) 2014. gada 17. jūlija spriedums

Robežkontrole, patvērums un imigrācija – Imigrācijas politika – Tiesības uz ģimenes atkalapvienošanos – Direktīva 2003/86 – Valsts tiesiskais regulējums, kurā attiecībā uz apgādnieka laulāto vai reģistrēto partneri ir paredzēts nosacījums par minimālo 21 gadu vecumu pieteikuma par ģimenes atkalapvienošanos iesniegšanas brīdī – Pieļaujamība

(Padomes Direktīvas 2003/86 4. panta 5. punkts)

Direktīvas 2003/86 par tiesībām uz ģimenes atkalapvienošanos 4. panta 5. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pretrunā nav valsts tiesiskais regulējums, atbilstoši kuram laulātajiem un reģistrētajiem partneriem pieteikuma iesniegšanas brīdī ir jau jābūt 21 gadu veciem, lai varētu uzskatīt, ka viņi ir ģimenes locekļi, kuriem ir tiesības pievienoties ģimenei.

Dalībvalstu saskaņā ar Direktīvas 2003/86 4. panta 5. punktu noteiktais minimālais vecums pamatā atbilst vecumam, kurā, kā uzskata attiecīgā dalībvalsts, persona ir ieguvusi pietiekamu briedumu, lai ne tikai atteiktos no piespiedu laulības, bet arī lai izvēlētos brīvprātīgi dzīvesvietu citā valstī kopā ar savu laulāto ar mērķi tajā kopīgi veidot ģimenes dzīvi un integrēties.

Pasākums, ar kuru ir prasīts, lai apgādnieks un viņa laulātais būtu sasnieguši prasīto minimālo vecumu pieteikuma iesniegšanas brīdī, netraucē tiesību uz ģimenes atkalapvienošanos īstenošanai un arī pārmērīgi to neapgrūtina.

Turklāt pieteikuma par ģimenes atkalapvienošanos iesniegšanas brīža ņemšana vērā, lai noteiktu, vai ir izpildīts nosacījums par minimālo vecumu, ir saderīga ar vienlīdzīgas attieksmes un tiesiskās noteiktības principiem.

(sal. ar 15.–17. un 19. punktu un rezolutīvo daļu)