Language of document : ECLI:EU:C:2014:2092

Vec C‑338/13

Marjan Noorzia

proti

Bundesministerin für Inneres

(návrh na začatie prejudiciálneho konania,

ktorý podal Verwaltungsgerichtshof)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86/ES – Článok 4 ods. 5 – Vnútroštátna právna úprava, ktorá požaduje, aby garant a jeho manželský partner dosiahli vek 21 rokov v čase podania žiadosti o zlúčenie rodiny – Konformný výklad“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 17. júla 2014

Hraničné kontroly, azyl a prisťahovalectvo – Prisťahovalecká politika – Právo na zlúčenie rodiny – Smernica 2003/86 – Vnútroštátna právna úprava, podľa ktorej musí manželský alebo registrovaný partner garanta dovŕšiť vek 21 rokov už v čase podania žiadosti o zlúčenie rodiny – Prípustnosť

(Smernica Rady 2003/86, článok 4 ods. 5)

Článok 4 ods. 5 smernice 2003/86 o práve na zlúčenie rodiny sa má vykladať v tom zmysle, že nebráni takej vnútroštátnej právnej úprave, podľa ktorej musia manželskí a registrovaní partneri dovŕšiť vek 21 rokov už v čase podania žiadosti, aby sa mohli považovať za rodinných príslušníkov, ktorí sú oprávnení pripojiť sa ku garantovi.

Minimálny vek stanovený členskými štátmi podľa článku 4 ods. 5 smernice 2003/86 v konečnom dôsledku zodpovedá veku, v ktorom dotknutá osoba dosiahne podľa príslušného členského štátu potrebnú úroveň zrelosti na to, aby sa dokázala postaviť proti nútenému manželstvu a tiež aby sa dokázala rozhodnúť, že so svojím manželským partnerom sa usadí v inej krajine, aby s ním v tejto krajine viedla rodinný život a integrovala sa do spoločnosti tejto krajiny.

Opatrenie, ktoré vyžaduje, aby garant a jeho rodinný príslušník dosiahli minimálny požadovaný vek ku dňu podania žiadosti, nebráni výkonu práva na zlúčenie rodiny a ani nevedie k nadmernému sťaženiu výkonu tohto práva.

Zohľadnenie dátumu podania žiadosti o zlúčenie rodiny na účely určenia, či je splnená podmienka minimálneho veku, je okrem toho v súlade so zásadami rovnosti zaobchádzania a právnej istoty.

(pozri body 15 – 17, 19 a výrok)