Language of document :

Žaloba podaná 21. augusta 2017 – Európska komisia/Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

(vec C-503/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Európska komisia (v zastúpení: F. Tomat, J. Tomkin, splnomocnení zástupcovia)

Žalovaný: Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Návrhy žalobkyne

určiť, že Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska tým, že umožnilo používanie označeného paliva na pohon súkromných rekreačných plavidiel, porušilo svoje povinnosti vyplývajúce zo smernice 95/60/ES1 ,

zaviazať Spojené kráľovstvo na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Komisia sa domnieva, že umožnenie predaja označeného paliva na pohon súkromných rekreačných plavidiel je v zásadnom rozpore so smernicou 95/60/ES (smernica o označovaní na daňové účely). Cieľom povinnosti označovať palivo, na ktoré sa vzťahuje nižšia sadzba spotrebnej dane, je výslovne zaručiť, aby sa toto palivo dalo jednoznačne rozlíšiť od paliva zaťaženého plnou sadzbou dane. Účinkom vnútroštátneho opatrenia je však to, že ak sa v nádrži súkromného rekreačného plavidla, ktorá bola naplnená v Spojenom kráľovstve, nájde označené palivo, nie je možné určiť podľa označenia, či sa na použité palivo vzťahuje plná alebo nižšia sadzba spotrebnej dane.

____________

1 Smernica Rady 95/60/ES z 27. novembra 1995 o daňovom označovaní plynových olejov a petroleja (Ú. v. ES L 291, 1995, s. 46; Mim. vyd. 09/001, s. 289).