Language of document :

Talan väckt den 4 september – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-526/17)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: G. Gattinara, P. Ondrůšek och A. Tokár)

Svarande: Republiken Italien

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att domstolen ska

fastställa att Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2 och 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134, 2004, s. 114) genom att förlänga giltighetstiden för kontraktet avseende offentliga arbeten på motorvägen A 12 Civitavecchio–Livorno till den 31 december 20146 utan att publicera något meddelande om upphandling, och

förplikta Republiken Italien att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Kommissionen anser att förlängningen till den 31 december 2046 av kontraktet avseende offentliga arbeten på motorvägen A 12 Civitavecchio–Livorno är en ändring av ett väsentligt villkor i det kontraktet. Eftersom det är en väsentlig ändring, är det att likställa med ett nytt kontrakt om offentliga arbeten och borde därför ha föregåtts av publicering av ett meddelande om upphandling. Eftersom någon sådan publicering inte har skett, har Republiken Italien åsidosatt sina skyldigheter enligt artiklarna 2 och 58 i direktiv 2004/18/EG.

____________