Language of document :

21. augustil 2017 esitatud hagi – Euroopa Komisjon versus Iirimaa

(kohtuasi C-504/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: Euroopa Komisjon (esindajad: F. Tomat, J. Tomkin)

Kostja: Iirimaa

Hageja nõuded

tunnistada, et kuna Iirimaa ei taganud mootorikütuste madalaima maksustamistaseme kohaldamist, mis on ette nähtud nõukogu 27. oktoobri 2003. aasta direktiivis 2003/96/EÜ1 , millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik, siis on Iirimaa rikkunud selle direktiivi artiklitest 4 ja 7 tulenevaid kohustusi;

tunnistada, et kuna Iirimaa lubas kasutada märgistatud kütust eraomanduses olevate väikelaevade jõuseadmete jaoks, isegi kui niisugusele kütusele ei kohaldata mingit aktsiisivabastust ega -vähendust, siis on Iirimaa rikkunud nõukogu 27. novembri 1995. aasta direktiivist 95/60/EC2 gaasiõlide ja petrooli märgistamise kohta tulenevaid kohustusi;

mõista kohtukulud välja Iirimaalt.

Väited ja peamised argumendid

Komisjon leiab, et süsteem, millega Iirimaa kohaldab ja kogub aktsiisi kütuselt, mida kasutatakse eraomanduses olevate lõbusõidulaevade jõuseadmete jaoks, ei ole kooskõlas kohustustega, mis tulenevad nõukogu direktiividest 2003/96/EÜ (edaspidi „energia maksustamise direktiiv“) ja 95/60/EC (edaspidi „erimärgistamise direktiiv“).

Aktsiisimaksu maksmise osas on ilmne, et vaid väga väike osa väikelaevade omanikest esitavad deklaratsiooni täismääras aktsiisi maksmiseks. Komisjon leiab lisaks, et lubades märgistatud kütuse müüki niisuguseks kasutamiseks, mille suhtes kohaldatakse täismääras aktsiisi, on erimärgistamise direktiiviga põhimõtteliselt kokkusobimatu. Kohustus märgistada kütus, mille suhtes kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära, on mõeldud konkreetselt selleks, et tagada, et niisugune kütus oleks kergesti eristatav kütusest, mille eest on tasutud täismääras aktsiisi. Siiski on riigisisese meetme mõju selline, et kui Iirimaal tangitud eraomandis oleva väikelaeva kütusepaagist leitakse märgistatud kütust, ei ole võimalik teha märgistuse järgi kindlaks, kas kasutatud kütuse eest on tasutud vähendatud või täismääras aktsiisi.

____________

1 EÜT 2003, L 283, lk 51; ELT eriväljaanne 09/01, lk 405.

2 EÜT 1995, L 291, lk 46; ELT eriväljaanne 09/01, lk 289.