Language of document :

Žaloba podaná dne 18. srpna 2017 – Evropská komise v. Slovinská republika

(Věc C-506/17)

Jednací jazyk: slovinština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: E. Sanfrutos Cano, M. Žebre)

Žalovaná: Slovinská republika

Návrhová žádání žalobkyně

určit, že Slovinská republika tím, že pro každou z následujících skládek: Dragonja, Dvori, Rakek – Pretržje, Bukovžlak – Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna, Tuncovec – OKP, a Bočna – Podhom, nepřijala opatření nezbytná k tomu, aby ve smyslu čl. 7 písm. g) a článku 13 směrnice 1999/31/ES neprodleně uzavřela skládky, pro které nebylo podle článku 8 téže směrnice vydáno povolení k dalšímu provozování, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 14 písm. b) uvedené směrnice;

určit, že Slovinská republika tím, že pokud jde o skládku Ostri Vrh nepřijala opatření nezbytná k povolení nezbytných prací a stanovení přechodného období pro úplné uskutečnění plánu úprav místa skládky a pro splnění požadavků směrnice 1999/31/ES, s výjimkou požadavků uvedených v bodě 1 přílohy I, do osmi let ode dne stanoveného v čl. 18 odst. 1 této směrnice, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 14 písm. c) uvedené směrnice;

uložit Slovinské republice náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

1.    V souladu s článkem 14 směrnice 1999/31/ES (dále jen „směrnice“) měly členské státy přijmout opatření, aby stávající skládky – tzn. „povolené skládky nebo skládky, které [byly] v období provádění [...] směrnice již provozovány“, tj. 16. července 2001 (v případě Slovinska 1. května 2004, kdy přistoupilo k Evropské unii) – byly posouzeny s ohledem na požadavky směrnice a aby na základě tohoto posouzení byly buď neprodleně uzavřeny, nebo se určilo, že splňují požadavky směrnice do konce přechodného osmiletého období, které uplynulo 16. července 2009. Tato lhůta se vztahuje i na Slovinsko, kterému smlouvy o přistoupení nepřiznaly v tomto ohledu žádné přechodné období.

2.    S ohledem na prohlášení Slovinské republiky v rámci postupu před zahájením soudního řízení a vzhledem k rozhodnutím slovinských správních orgánů, která vyplývají z jednotlivých povolení k provozování zařízení během postupu uzavření a následné péče o skládku, Komise správně uvádí, že pokud jde o sedm skládek (Mislinjska Dobrava, Volče, Izola, Dragonja, Dvori, Mozelj, Tuncovec – OKP), uzavírací práce stále probíhají, což je důvod, proč Komise konstatuje, že pokud jde o tyto skládky, Slovinská republika dosud nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 14 písm. b) směrnice.

3.    Na základě analýzy všech dostupných informací a vzhledem k prohlášením Slovinské republiky v rámci postupu před zahájením soudního řízení, jakož i z důvodu neexistence důkazu svědčícího o opaku, je patrné, že v případě pěti skládek (Bočna – Podhom, Dogoše, Mala gora, Tuncovec – steklarna a Stara vas) – navzdory tvrzení Slovinské republiky, že uzavření bylo již ve většině případů dokončeno – ještě nebylo vydáno konečné rozhodnutí o uzavření, jak to vyžaduje čl. 14 písm. b) ve spojení s čl. 13 písm. b) směrnice. Z tohoto důvodu tedy Komise konstatuje, že Slovinská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 14 písm. b) směrnice, i pokud jde o těchto pět skládek.

4.    Na základě analýzy všech dostupných informací a vzhledem k prohlášením Slovinské republiky v rámci postupu před zahájením soudního řízení, jakož i z důvodu neexistence důkazu svědčícího o opaku, je patrné, že v případě osmi skládek (Dolga vas, Jelšane, Stara gora, Rakek – Pretržje, Lokovica, Dolga Poljana, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole) ještě nebylo vydáno konečné rozhodnutí o uzavření, jak to vyžaduje čl. 14 písm. b) ve spojení s čl. 13 písm. b) směrnice, a že uzavírací práce stále probíhají. Z tohoto důvodu tedy Komise konstatuje, že Slovinská republika nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 14 písm. b) směrnice, i pokud jde o těchto osm skládek.

5.    Slovinská republika nikdy nepředložila sebemenší důkaz o tom, že by v případě skládky Ostri Vrh bylo vydáno ekologické povolení k dalšímu provozování výše uvedeného zařízení před uplynutím lhůty pro odpověď na doplňující odůvodněné stanovisko (nebo do dne podání této žaloby), čímž by tak Slovinská republika splnila povinnosti, které pro ni vyplývají z čl. 14 písm. c). Komise mimoto konstatuje, že z povolení k provozování zařízení během postupu uzavření a po uzavření získaného a posteriori vyplývá, že uzavírací práce stále probíhají a mají být ukončeny do 30. května 2019, z čehož vyplývá, že Slovinská republika v žádném případě nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z článku 14 směrnice.

____________