Language of document :

Kanne 15.9.2017 – Euroopan komissio v. Belgian kuningaskunta

(Asia C-543/17)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: J. Hottiaux, L. Nicolae ja G. von Rintelen)

Vastaaja: Belgian kuningaskunta

Vaatimukset

on todettava, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut toimenpiteistä nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönoton kustannusten vähentämiseksi 15.5.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/61/EU (EUVL 2014, L 155, s. 1) 13 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole antanut viimeistään 1.1.2016 kyseisen direktiivin noudattamisen edellyttämiä lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä tai koska se joka tapauksessa ei ole ilmoittanut näistä toimenpiteistä komissiolle.

Belgian kuningaskunta on SEUT 260 artiklan 3 kohdan nojalla velvoitettava maksamaan uhkasakkoa 54 639,36 euroa päivässä sen tuomion julistamispäivästä alkaen, joka annetaan tässä direktiivin 2014/61/EU täytäntöönpanotoimenpiteistä ilmoittamista koskevan velvollisuuden noudattamatta jättämistä koskevassa asiassa.

Belgian kuningaskunta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Jäsenvaltiot olivat direktiivin 2014/61/EU 13 artiklan nojalla velvolliset toteuttamaan kansalliset täytäntöönpanotoimenpiteet viimeistään 1.1.2016. Komissio katsoo, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut tämän säännöksen mukaisia velvoitteitaan.

Komissio esittää kanteessaan, että Belgian kuningaskunnalle määrätään uhkasakkoa 54 639,36 euroa päivässä.

____________