Language of document :

Az Okresný súd Bratislava II (Szlovákia) által 2017. augusztus 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ML elleni büntetőeljárás

(C-510/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: szlovák

A kérdést előterjesztő bíróság

Okresný súd Bratislava II

Az alap-büntetőeljárás résztvevője

ML

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e a büntetőeljárás során a tájékoztatáshoz való jogról szóló, 2012. május 22-i 2012/13/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: 2012/13/EU irányelv) 4. cikkével, a 2012/13/EU irányelv 8. cikkének (2) bekezdésével, a szabadsághoz és biztonsághoz való, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. cikke szerinti joggal, a védelemhez való, az Európai Unió Alapjogi Chartája 48. cikkének (2) bekezdése szerinti joggal, valamint a tisztességes eljáráshoz való, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti joggal az a körülmény, hogy a nemzeti hatóságok a fogvatartás ideje alatt nem (vagy nem hiánytalanul) tájékoztatják írásban a fogvatartottat a 2012/13/EU irányelv 4. cikkének (2) bekezdése szerinti összes információról (különösen az ügy anyagaiba való betekintés jogáról), és a tájékoztatás elmulasztásával szemben a 2012/13/EU irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerinti jogorvoslatot sem teszik lehetővé? Az előző kérdésre adandó nemleges válasz esetén az Európai Unió Alapjogi Chartájának 6. cikkére és az emberi jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjára figyelemmel érinti-e az uniós jog szóban forgó megsértése a büntetőeljárás bármely szakaszában az előzetes letartóztatás elhúzódásán túl a személyi szabadság elvonásának jogszerűségét, ha a fogvatartott előzetes letartóztatását rendelték el? Van-e jelentősége az előző kérdésekre adandó válasz szempontjából annak a körülménynek, hogy a fogvatartottat súlyos bűncselekménnyel vádolják, amelyre a nemzeti szabályozás legalább 15 éves szabadságvesztés büntetést ír elő?

Összeegyeztethető-e a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i 2004/757/IB tanácsi kerethatározat2 4. cikkével, a lojális együttműködésnek az Európai Unióról szóló szerződés 4. cikkének (3) bekezdése és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 267. cikke szerinti elvével, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 82. és 83. cikkével, a tisztességes eljáráshoz való, az Európai Unió Alapjogi Chartájának 47. cikke szerinti joggal, a büntetések arányosságának az Európai Unió Alapjogi Chartájának 49. cikke (3) bekezdésében rögzített elvével, valamint az uniós jog arányosságának, egységes alkalmazásának, tényleges érvényesülésének és elsőbbségének elvével a szlovák büntető törvénykönyv 172. cikkének (3) bekezdéséhez hasonló, a tiltott kábítószer-kereskedelmet büntető nemzeti rendelkezés, amely nem teszi lehetővé, hogy a bíróság 15 évnél rövidebb időtartamú szabadságvesztés büntetést szabjon ki, és a büntetés egyéniesítése elvének figyelembevételére sem ad lehetőséget? Az előző kérdésre adandó válasz szempontjából van-e jelentősége annak a körülménynek, hogy a tiltott kábítószer-kereskedelmet nem az uniós jog értelmében vett bűnszervezetben követték el? A Bíróságnak az uniós jog egységes alkalmazásának feltételeire vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlatára figyelemmel önálló tartalommal bír-e a bűnszervezetnek a szervezett bűnözés elleni küzdelemről szóló, 2008. október 24-i 2008/841/IB tanácsi kerethatározat3 1. cikke szerinti fogalma?

____________

1     HL 2012. L 142., 1. o.

2     HL 2004. L 335., 8. o.

3     HL 2008. L 300., 42. o.