Language of document :

Преюдициално запитване, отправено от High Court of Ireland(Ирландия) на 11 юни 2012 г. - Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland и Attorney General

(Дело C-293/12)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

High Court of Ireland

Страни в главното производство

Жалбоподател: Digital Rights Ireland Ltd

Ответник: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland и Attorney General

Преюдициални въпроси

1    Ограничаването на правата на жалбоподателя по отношение на използването на мобилна телефония от негова страна, произтичащо от изискванията на членове 3, 4 и 6 от Директива 2006/24/ЕО, несъвместимо ли е с член 5, параграф 4 ДЕС, доколкото е несъразмерно и ненужно или неподходящо за постигане на легитимните цели за:

а)    гарантиране, че определени данни са достъпни за разследването, разкриването и преследването на сериозни престъпления,

и/или

б)    гарантиране на доброто функциониране на вътрешния пазар на Европейския съюз?

2.    По-специално,

i)    Директива 2006/24/ЕО съвместима ли е с правото на гражданите свободно да се движат и да пребивават в рамките на територията на държавите членки, установено в член 21 ДФЕС?

ii)    Директива 2006/24/ЕО съвместима ли е с правото на зачитане на личния живот, установено в член 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз (наричана по-нататък "Хартата") и в член 8 от Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи (наричана по-нататък "ЕКПЧ")?

iii)    Директива 2006/24/ЕО съвместима ли е с правото на защита на личните данни, установено в член 8 от Хартата?

iv)    Директива 2006/24/ЕО съвместима ли е с правото на свобода на изразяване на мнение, установено в член 11 от Хартата и в член 10 ЕКПЧ?

v)    Директива 2006/24/ЕО съвместима ли е с правото на добра администрация, установено в член 41 от Хартата?

3.    До каква степен Договорите, и по-специално принципът за лоялно сътрудничество, установен в член 4, параграф 3 ДЕС, изискват националната юрисдикция да разглежда и да преценява съвместимостта на националните мерки за транспониране на Директива 2006/24/ЕО с гаранциите, предвидени в Хартата, включително в член 7 от нея (възпроизвеждащ член 8 от ЕКПЧ)?

____________

1 - Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 година за запазване на данни, създадени или обработени, във връзка с предоставянето на общественодостъпни електронни съобщителни услуги или на електронни съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/ЕО (ОВ L 105, 2006 г., стр. 54; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 53, стр. 51).