Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court of Ireland (Irlanti) on esittänyt 11.6.2012 - Digital Rights Ireland Ltd v. Minister for Communications, Marine and Natural Resources; Minister for Justice, Equality and Law Reform; The Commissioner of the Garda Síochána; Ireland ja the Attorney General

(Asia C-293/12)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court of Ireland

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Digital Rights Ireland Ltd

Vastaajat: Minister for Communications, Marine and Natural Resources; Minister for Justice, Equality and Law Reform; The Commissioner of the Garda Síochána: Ireland ja the Attorney General

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2006/24/EY 3, 4 ja 6 artiklan vaatimuksista johtuva kantajan matkapuhelinviestintään liittyvien oikeuksien rajoittaminen ristiriidassa SEU 5 artiklan 4 kohdan kanssa sikäli, että se on kohtuutonta ja tarpeetonta tai ei sovellu seuraavien hyväksyttävien tavoitteiden saavuttamiseen:

a)    sen varmistaminen, että tiettyjä tietoja voidaan käyttää vakavan rikollisuuden tutkintaa, selvittämistä ja syyteharkintaa varten

ja/tai

b)    Euroopan unionin sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistaminen?

Erityisesti halutaan selvittää seuraavat kysymykset:

i)    Onko direktiivi 2006/24/EY yhteensopiva SEUT 21 artiklassa vahvistetun vapaata liikkumista ja oleskelua jäsenvaltioiden alueella koskevan kansalaisten oikeuden kanssa?

ii)    Onko direktiivi 2006/24/EY yhteensopiva perusoikeuskirjan 7 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklassa vahvistetun yksityisyyttä koskevan oikeuden kanssa?

iii)    Onko direktiivi 2006/24/EY yhteensopiva perusoikeuskirjan 8 artiklassa vahvistetun henkilötietojen suojaa koskevan oikeuden kanssa?

iv)    Onko direktiivi 2006/24/EY yhteensopiva perusoikeuskirjan 11 artiklassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa vahvistetun sananvapautta koskevan oikeuden kanssa?

v)    Onko direktiivi 2006/24/EY yhteensopiva perusoikeuskirjan 41 artiklassa vahvistetun hyvää hallintoa koskevan oikeuden kanssa?

Missä määrin perussopimukset - ja erityisesti Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa vahvistettu vilpittömän yhteistyön periaate - edellyttävät kansallisen tuomioistuimen tutkivan ja arvioivan direktiivin 2006/24/EY kansallisten täytäntöönpanotoimenpiteiden yhteensopivuutta perusoikeuskirjan, muun muassa sen 7 artiklan (joka noudattelee Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklaa), mukaisen suojelun kanssa?

____________

1 - Yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta 15.3.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY (EUVL L 15, s. 54).