Language of document :

2012 m. birželio 11 d. High Court of Ireland pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Digital Rights Ireland Ltd prieš Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

(Byla C-293/12)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Digital Rights Ireland Ltd

Atsakovės: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar iš Direktyvos 2006/24/EB 3, 4 ir 6 straipsnių kylantis ieškovės teisių, susijusių su naudojimusi mobiliuoju telefono ryšiu, apribojimas yra nesuderinamas su ESS 5 straipsnio 4 dalimi, nes jis yra neproporcingas ir nebūtinas arba netinkamas siekiant šių teisėtų tikslų:

a)    užtikrinti, kad tam tikri duomenys būtų prieinami, siekiant ištirti, atskleisti sunkius nusikaltimus ir patraukti už juos baudžiamojon atsakomybėn;

ir (arba)

b)    užtikrinti tinkamą Europos Sąjungos vidaus rinkos veikimą?

2.    Konkrečiai kalbant,

i)    ar Direktyva 2006/24/EB suderinama su SESV 21 straipsnyje numatyta piliečių teise laisvai judėti ir apsigyventi valstybių narių teritorijoje,

ii)    ar Direktyva 2006/24/EB suderinama su Chartijos 7 straipsnyje ir EŽTK 8 straipsnyje numatyta teise į privatų gyvenimą,

iii)    ar Direktyva 2006/24/EB suderinama su Chartijos 8 straipsnyje numatyta teise į asmens duomenų apsaugą,

iv)    ar Direktyva 2006/24/EB suderinama su Chartijos 11 straipsnyje ir EŽTK 10 straipsnyje numatyta teise į saviraiškos laisvę,

v)    ar Direktyva 2006/24/EB suderinama su Chartijos 41 straipsnyje numatyta teise į gerą administravimą?

3.    Kiek pagal sutartis ypač pagal Europos Sąjungos sutarties 4 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą lojalaus bendradarbiavimo principą nacionalinis teismas privalo ištirti ir įvertinti Direktyvos 2006/24/EB nacionalinių įgyvendinimo priemonių suderinamumą su Pagrindinių teisių chartijoje, įskaitant jos 7 straipsnį, numatyta (ir EŽTK 8 straipsnyje įtvirtinta) apsauga?

____________

1 - 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/24/EB dėl duomenų, generuojamų arba tvarkomų teikiant viešai prieinamas elektroninių ryšių paslaugas arba viešuosius ryšių tinklus, saugojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2002/58/EB (OL L 105, p. 54).