Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2012. gada 11. jūnijā iesniedza High Court of Ireland (Īrija) - Digital Rights Ireland Ltd/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

(lieta C-293/12)

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

High Court of Ireland

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Digital Rights Ireland Ltd

Atbildētāji: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

Prejudiciālie jautājumi

Vai prasītājas tiesību ierobežojums attiecībā uz mobilās telefonijas izmantošanu, kas izriet no Direktīvas 2006/24/EK  3., 4. un 6.pantā paredzētajām prasībām, ir nesaderīgs ar LES 5. panta 4. punktu tādā ziņā, ka tas ir nesamērīgs un nav nepieciešams vai nav piemērots, lai sasniegtu leģitīmos mērķus:

a)    nodrošināt, ka atsevišķi dati ir pieejami smagu noziegumu izmeklēšanas, atklāšanas un kriminālvajāšanas mērķiem,

un/vai

b)    nodrošināt Eiropas Savienības iekšējā tirgus pienācīgu darbību?

Konkrēti,

i)    vai Direktīva 2006/24/EK ir saderīga ar LESD 21. pantā paredzētajām pilsoņu tiesībām brīvi pārvietoties un dzīvot dalībvalstu teritorijā?

ii)    Vai Direktīva 2006/24/EK ir saderīga ar tiesībām uz privāto dzīvi, kas paredzētas Hartas 7. pantā un ECPAK 8. pantā?

iii)    Vai Direktīva 2006/24/EK ir saderīga ar tiesībām uz personas datu aizsardzību, kas paredzētas Hartas 8. pantā?

iv)    Vai Direktīva 2006/24/EK ir saderīga ar tiesībām uz vārda brīvību, kas paredzētas Hartas 11. pantā un ECPAK 10. pantā?

v)    Vai Direktīva 2006/24/EK ir saderīga ar tiesībām uz labu pārvaldību, kas paredzētas Hartas 41. pantā?

Cik lielā mērā saskaņā ar Līgumiem - un, konkrēti, lojālas sadarbības principu, kas paredzēts Līguma par Eiropas Savienību 4. panta 3. punktā, - valsts tiesai ir jāpēta un jāvērtē tas, vai valsts pasākumi Direktīvas 2006/24/EK īstenošanai ir saderīgi ar aizsardzību, kāda sniegta Pamattiesību hartā, tostarp tās 7. pantā (kas norādīts ECPAK 8. pantā)?

____________

1 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 15. marta Direktīva 2006/24/EK par tādu datu saglabāšanu, kurus iegūst vai apstrādā saistībā ar publiski pieejamu elektronisko komunikāciju pakalpojumu sniegšanu vai publiski pieejamu komunikāciju tīklu nodrošināšanu, un par grozījumiem Direktīvā 2002/58/EK, OV L 105, 54. lpp.