Language of document :

A Bíróság (nagytanács) 2014. április 8-i ítélete (a High Court [Írország], a Verfassungsgerichtshof [Ausztria] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Digital Rights Ireland Ltd kontra Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, Commissioner of the Garda Síochána, Írország és az Attorney General (C-293/12. sz. ügy), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl és társai (C-594/12. sz. ügy)

(C-293/12. és C-594/12. sz. egyesített ügyek)1

(Elektronikus hírközlés – 2006/24/EK irányelv – Nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások vagy nyilvános hírközlő hálózatok – Az e szolgáltatások nyújtása keretében előállított vagy kezelt adatok megőrzése – Érvényesség – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikke)

Az eljárás nyelve: angol és német

A kérdést előterjesztő bíróság

High Court, Verfassungsgerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperesek: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12. sz. ügy), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl és társai (C-594/12. sz. ügy)

Alperesek: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, a Minister for Justice, Equality and Law Reform, a Commissioner of the Garda Síochána, Írország és az Attorney General (C-293/12. sz. ügy)

Az eljárásban részt vesz: Irish Human Rights Commission (C-293/12. sz. ügy)

Tárgy

(C-293/12. sz. ügy)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – High Court of Ireland – A nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 105., 54. o.) (adatmegőrzési irányelv) 3., 4. és 6. cikkének értelmezése – Mobiltelefon-szolgáltatás terén a felperes jogainak korlátozása – Az EUMSZ 5. cikkének (4) bekezdésével és 21. cikkével való összeegyeztethetőség – Az Európai Unió Alapjogi Chartája 7., 8., 10. és 41. cikkével való összeegyeztethetőség

(C-594/12. sz. ügy)

Előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Verfassungsgerichtshof – A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 105., 54. o.; helyesbítés: HL 2009. L 50., 52. o.) 3–9. cikkének érvényessége az Európai Unió Alapjogi Chartájának 7., 8. és 11. cikkére tekintettel – Az Európai Unió Alapjogi Chartájának és különösen annak 7., 8., 52. és 53. cikkének, a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 281., 31. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 15. kötet, 355. o.), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 8., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 13. fejezet, 26. kötet, 102. o.) értelmezése – A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről szóló 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető, szövetségi hírközlési törvény egyes rendelkezéseinek esetleges alkotmányellenességére vonatkozó alkotmánybírósági jogorvoslati kérelem

Rendelkező rész

A nyilvánosan elérhető elektronikus hírközlési szolgáltatások nyújtása, illetve a nyilvános hírközlő hálózatok szolgáltatása keretében előállított vagy feldolgozott adatok megőrzéséről és a 2002/58/EK irányelv módosításáról szóló, 2006. március 15-i 2006/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv érvénytelen.

____________

1     HL C 258., 2012.8.25.

    HL C 79., 2013.3.16.