Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (veľká komora) z 8. apríla 2014 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podali High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof – Írsko, Rakúsko) – Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl a i. (C-594/12)/Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

(spojené veci C-293/12 a C-594/12)1

(Elektronické komunikácie – Smernica 2006/24/ES – Verejne dostupné elektronické komunikačné služby alebo verejné komunikačné siete – Uchovávanie údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním takýchto služieb – Platnosť – Články 7, 8 a 11 Charty základných práv Európskej únie)

Jazyk konania: angličtina, nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

High Court of Ireland, Verfassungsgerichtshof

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobcovia: Digital Rights Ireland Ltd (C-293/12), Kärntner Landesregierung, Michael Seitlinger, Christof Tschohl a i. (C-594/12)

Žalovaní: Minister for Communications, Marine and Natural Resources, Minister for Justice, Equality and Law Reform, The Commissioner of the Garda Síochána, Ireland and the Attorney General

za účasti: Irish Human Rights Commission

Predmet veci

(vec C-293/12)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – High Court of Ireland – Výklad článkov 3, 4 a 6 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, s. 54) – Obmedzenie práv žalobcu v oblasti mobilných telefónnych služieb – Zlučiteľnosť s článkom 5 ods. 4 a článkom 21 ZFEÚ – Zlučiteľnosť s článkami 7, 8, 10 a 41 Charty základných práv Európskej únie

(vec C-594/12)

Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Verfassungsgerichtshof – Platnosť článkov 3 až 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES (Ú. v. EÚ L 105, s. 53) so zreteľom na články 7, 8 a 11 Charty základných práv Európskej únie – Výklad Charty základných práv Európskej únie, a najmä jej článkov 7, 8, 52 a 53, ďalej smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (Ú. v. ES L 281, s. 31; Mim. vyd. 13/015, s. 355), ako aj nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, s. 1; Mim. vyd. 03/026, s. 102) – Návrh podaný na Ústavný súd týkajúci sa prípadnej protiústavnosti niektorých ustanovení spolkového zákona o telekomunikáciách, ktorým bola prebratá do vnútroštátneho právneho poriadku smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí

Výrok rozsudku

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES z 15. marca 2006 o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných služieb alebo verejných komunikačných sietí a o zmene a doplnení smernice 2002/58/ES je neplatná.

____________

1 Ú. v. EÚ C 258, 25.8.2012.

Ú. v. EÚ C 79, 16.3.2013.