Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 19. veebruari 2009. aasta otsus (Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg'i eelotsusetaotlus - Saksamaa) - Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli versus Saksamaa Liitvabariik

(Kohtuasi C-228/06)1

(EMÜ-Türgi assotsiatsioonileping - Teenuste osutamise vabadus - Kohustus omada liikmesriigi territooriumile lubamiseks viisat)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli

Vastustaja: Saksamaa Liitvabariik

Menetluses osales: Bundesagentur für Arbeit

Kohtuasja ese

Eelotsusetaotlus - Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Lepingule assotsiatsiooni loomiseks Euroopa Majandusühenduse ja Türgi vahel lisatud 23. novembril 1970 allkirjastatud lisaprotokolli (EÜT L 293, lk 1; ELT eriväljaanne 11/11, lk 41) artikli 41 lõike1 tõlgendamine - Nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määruse (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (EÜT L 81, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 65) artikli 1 kehtivus - Teenuste osutamise vabaduse uued piirangud - Türgi transpordiettevõttes veoauto juhina töötava Türgi kodaniku kohustus omada liikmesriigi territooriumile sisenemiseks viisat, samas kui sellist kohustust ei olnud ette nähtud lisaprotokolli jõustumise ajal

Resolutiivosa

23. novembril 1970 Brüsselis allkirjastatud lisaprotokolli, mis sõlmiti, kiideti heaks ja kinnitati ühenduse nimel nõukogu 19. detsembri 1972. aasta määrusega (EMÜ) nr 2760/72, artikli 41 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui pärast nimetatud protokolli jõustumist kehtestatakse viisa omamise nõue selleks, et niisugused Türgi kodanikud nagu põhikohtuasja apellandid saaksid siseneda liikmesriigi territooriumile, et osutada seal Türgis asutatud ettevõtte nimel teenuseid, kui protokolli jõustumise kuupäeval selleks viisat ei nõutud.

____________

1 - ELT C 190, 12.8.2006.