Language of document :

Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia 19 lutego 2009 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Niemcy) - Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli przeciwko Bundesrepublik Deutschland

(Sprawa C-228/06)1

(Układ stowarzyszeniowy EWG-Turcja - Swoboda świadczenia usług - Obowiązek posiadania wizy przy wjeździe na terytorium państwa członkowskiego)

Język postępowania: niemiecki

Sąd krajowy

Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Mehmet Soysal, Ibrahim Savatli

Strona pozwana: Bundesrepublik Deutschland

Przy udziale: Bundesagentur für Arbeit

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg - Wykładnia art. 41 Protokołu dodatkowego do Układu stowarzyszeniowego między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją z dnia 23 listopada 1970 r. (Dz.U. L 293, s. 4) - Ważność art. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 81, s. 1) - Nowe ograniczenia w swobodnym przepływie usług - Ciążący na obywatelu tureckim, pracującym jako kierowca w zakresie transportu międzynarodowego na rzecz tureckiego przedsiębiorstwa, obowiązek posiadania wizy Schengen w celu wjazdu na terytorium państwa członkowskiego, mimo że w chwili wejścia w życie protokołu dodatkowego obowiązek taki nie istniał

Sentencja

Artykuł 41 ust. 1 protokołu dodatkowego podpisanego w dniu 23 listopada 1970 r. w Brukseli oraz zawartego, zatwierdzonego i ratyfikowanego w imieniu Wspólnoty rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2760/72 z dnia 19 grudnia 1972 r. należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie wprowadzeniu względem obywateli tureckich takich jak skarżący w postępowaniu przed sądem krajowym po dacie wejścia w życie tego protokołu wymogu posiadania wizy przy wjeździe na terytorium państwa członkowskiego w celu świadczenia w tym państwie usług na rachunek przedsiębiorstwa mającego siedzibę w Turcji, ponieważ w chwili wejścia w życie tego protokołu wiza nie była wymagana.

____________

1 - Dz.U. C 190 z 12.8.2006.